Like Khan Academy but more more more simple and always with drag and drop things.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

23 lines
798 B

 1. h1. Què fer
 2. h2. Curt termini
 3. # fer què es llevi el color una vegada llevat el drag{i}
 4. # fer més fitxes
 5. # generar un script que permeti generar pàgines automàticament:
 6. mdadkm-gen --image=my.jpg --desc='Drag and drop animals' --question1='cuc de terra' --position1='(+40,+50)'...
 7. h2. Mitjà termini
 8. # Canviar id per class -> no funciona
 9. # Substituir totes les imatges, menys 01-cell/cell800.png per imatges fets meves, que siguin lliures
 10. h2. Llarg termini
 11. h3. Funcionalitats
 12. # tocar un so depenent de si la resposta és correcte o no
 13. # posar compte enrera o marcar el temps que tardes a partir de la primera peça que mous
 14. # poder introduir els noms dels alumnes i que automàticament canviï de nom
 15. # afegir puntuació: afegir +1 quan encertis i -1 quan fallis a la puntuació total