Importació del repositori de github.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Xavier 211c646894 abandon projecte i el pos en local 7 years ago
html@46f2ebdb50 glossary: de taula a format clàssic de llista 7 years ago
operas abandon projecte i el pos en local 7 years ago
static css: without imposing font from Google fonts 7 years ago
tmpl abandon projecte i el pos en local 7 years ago
.gitmodules afegit gh-pages com a submpòdul 7 years ago
Configuracio-del-repositori.md primera versió amb coetam 7 years ago
LICENSE.html readme 7 years ago
Que-fer.md pareix que maxmert.com no està operatiu 7 years ago
README.md readme 7 years ago
Us.md .mov -> .webm, .jpeg -> .png 7 years ago
coetam.py llev títol del glossari 7 years ago

README.md

Òperes en tres actes

Què és això?

Aquest repositori conté només un conjunt de òperes en tres actes de Matemàtiques. Satisfà el format de tres actes d'en Dan Meyer. Les òperes són meves o d'altres autors. Indicaré adequadament l'autoria de cadascuna d'elles.

Drets d'autor

Excepte quan s'hi indiqui el contrari, tot el contingut d'aquest repositori està subjecte a la Llicència de Reconeixement 4.0 de Creative Commons. Vegeu el fitxer LICENSE.html que conté una còpia de la llicència original.

Programari usat

He creat un programa a tal efecte anomenat coetam. El podeu veure a la seva pròpia pàgina.

Llengua usada

Per defecte les òperes estaran en català. Això vol dir que l'idioma original de les meves òperes serà el català i que traduiré a aquest idioma les òperes d'altres autors.

Això no lleva que pugui traduir les meves òperes a altres idiomes, principalment a l'anglès, per a què les altres persones les puguin usar més fàcilment.


What is that?

This repository contains only a set of Three Acts Operas of Mathematics. It satisfies the 3-acts format from Mr. Dan Meyer. The operas are mine or from other authors. I will indicate that properly.

Except otherwise noted, all content of this site and this repository is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. See the LICENSE.html file which contains a copy of the original license.

Software used

I create a program for that purpose, called coetam. You can see this on its project page.

Language used

By default, the language of the operas is the catalan. This implies that the original language for my own operas will be the catalan and that I will translate operas from other authors to that language.

That does not mean that I could not translate my operas to other languages, mainly english, for the purpose that other people could use those more easyly