Like Khan Academy but more more more simple and always with drag and drop things.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

23 lines
798 B

h1. Què fer
h2. Curt termini
# fer què es llevi el color una vegada llevat el drag{i}
# fer més fitxes
# generar un script que permeti generar pàgines automàticament:
mdadkm-gen --image=my.jpg --desc='Drag and drop animals' --question1='cuc de terra' --position1='(+40,+50)'...
h2. Mitjà termini
# Canviar id per class -> no funciona
# Substituir totes les imatges, menys 01-cell/cell800.png per imatges fets meves, que siguin lliures
h2. Llarg termini
h3. Funcionalitats
# tocar un so depenent de si la resposta és correcte o no
# posar compte enrera o marcar el temps que tardes a partir de la primera peça que mous
# poder introduir els noms dels alumnes i que automàticament canviï de nom
# afegir puntuació: afegir +1 quan encertis i -1 quan fallis a la puntuació total