Like Khan Academy but more more more simple and always with drag and drop things.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Xavier cf90aadcb1 he fet les intruccions de com aprofitar el projecte i la plantilla d'exercici en blanc (nombres anglès-català) 7 years ago
..
01-cell documentat el codi de cell-01-ca.html, indentant (llevat tabs) i llev coses del qfer.txt (el més important és que no usaré documentup, perquè només ho puc fer per a markdown, no amb textile) 7 years ago
template he fet les intruccions de com aprofitar el projecte i la plantilla d'exercici en blanc (nombres anglès-català) 7 years ago