Like Khan Academy but more more more simple and always with drag and drop things.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

752 B

Agraïments

  • A w3schools, sense la qual no hagués pogut aprofitar aquest tutorial, que me va servir de base del meu projecte.
  • A billyshall per la seva bona feina amb el CSS minimal
  • A oreilly per aquest tutorial
  • A Khan Academy per no tenir els exercicis fàcils de modificar ;-) i a en Joan Miquel per a dir-me que els miràs.
  • I a na Isabel per suportar les meves neures i suportar que no vengués a sopar quan ella ho fa o estàs absent fent aquest projecte mentres ella m'ensenyava el seu xal.