Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

13 lines
1.4 KiB

  1. \chapter*{Prefaci}
  2. \markboth{PREFACI}{PREFACI}
  3. En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}tiques d'\href{http://estudis.uib.cat/grau/acces/mes_grans25/}{Acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys}\footnote{El motiu principal d'aquest fet és que, encara que el manual les tengués, no es tendria temps material de veure-les a classe amb els set mesos d'un curs de preparació a la UIB de qualsevol ESPA.}. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s, nom\'{e}s, un manual principalment pr\`{a}ctic d'una part del temari d'aquestes proves.
  4. S'han deixat de banda els aspectes m\'{e}s formals propis d'un curs amb els continguts que es tractaran aqu\'{\i}, i, per aquest motiu, algunes de les definicions es presenten d'una manera intuïtiva i m\'{e}s propera als alumnes.
  5. D'altra banda, nom\'{e}s es necessari un coneixement elemental de Matem\`{a}tiques per poder seguir aquestes notes: operacions amb els diferents tipus de nombres, resoluci\'{o} d'equacions de primer i segon grau, etc. (vegeu l'\autoref{apendix}).
  6. El nivell dels continguts es correspondria, essencialment, amb un segon de batxillerat excepte la part de Geometria al pla i Probabilitat que equivaldria a un nivell de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
  7. \bigskip
  8. Palma, \today.