Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

15 lines
549 B

 1. # For compiling 'apunts' project files
 2. all: apunts.pdf
 3. .PHONY : all
 4. apunts.pdf: apunts.tex 01-portada.tex 02-drets-d-autor.tex 03-prefaci.tex 04-algebra-lineal.tex 05-geometria.tex 06-analisi.tex 07-probabilitat.tex 08-apendix.tex 09-bibliografia.tex 10-solucions.tex 11-examens.tex tikz-comandes.tex
 5. # compil document
 6. lualatex --shell-escape apunts.tex
 7. makeindex apunts.idx
 8. lualatex --shell-escape apunts.tex
 9. # borr els fitxers auxiliars
 10. rm *.aux *.idx *.ilg *.ind *.loe *.lof *.lot *.out *.toc
 11. # borr els fitxers dels registres
 12. rm *.log