Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

59 lines
1.9 KiB

 1. \addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliografia}
 2. \begin{thebibliography}{9}
 3. \bibitem{ballve04}
 4. María E. {\sc Ballvé}, Ana M. {\sc Porto}, Miguel {\sc Delgado}, Teresa {\sc Ulecia},
 5. \emph{Problemas de Matemáticas Especiales}.
 6. Sanz y Torres, Madrid,
 7. 2a edició,
 8. 2004.
 9. \bibitem{guzman96}
 10. Miguel {\sc de Guzmán},
 11. \emph{Selectividad. Matemáticas I. Pruebas de 1995}.
 12. Anaya, Madrid,
 13. 1996.
 14. \bibitem{escoredo09}
 15. Angélica {\sc Escoredo}, María Dolores {\sc Gómez}, José {\sc Lorenzo}, Pedro {\sc Machín}, Carlos {\sc Pérez}, José {\sc del Río}, Domingo {\sc Sánchez},
 16. \emph{Matemàtiques II 2 Batxillerat}.
 17. Edicions Voramar, Santillana, València,
 18. 2009.
 19. \bibitem{espuig09}
 20. Alícia {\sc Espuig Bermell}
 21. \emph{Curs de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques}.
 22. 2009.
 23. Disponible \href{http://somenxavier.github.io/cepasud/acfgs-alicia-espuig.html}{en línia}\footnote{http://somenxavier.github.io/cepasud/acfgs-alicia-espuig.html}.
 24. Aquest material es distribueix sota llicència Reconeixement NoComercial CompartirIgual 3.0 de Creative Commons (CC-BY-NC-SA 3.0)
 25. \bibitem{estevez05}
 26. Agustín {\sc Estévez Andreu}, Juan {\sc Enciso Pizarro},
 27. \emph{Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales}.
 28. Schaum, McGraw-Hill, Madrid,
 29. 2005.
 30. \bibitem{gonzalez04}
 31. Francisco Javier {\sc González Ortiz},
 32. \emph{Proyecto Ma\TeX} (versió 1.00).
 33. 2004.
 34. Disponible en \href{http://personales.unican.es/gonzaleof/}{línia} (accedit el novembre de 2014).
 35. \bibitem{sanchez96}
 36. Javier {\sc Sánchez},
 37. \emph{Apunts de Curs Orientació a la Universitat}. Notes manuscrites de Xavier Bordoy.
 38. Palma,
 39. 1996.
 40. No publicat.
 41. \bibitem{vegas82}
 42. Ángel {\sc Vegas Pérez}, Manuel {\sc López Cachero},
 43. \emph{Elementos de matemáticas para economistas 1}.
 44. Ediciones Pirámide, Madrid,
 45. 2a edició,
 46. 1982.
 47. \end{thebibliography}