Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

14 lines
532 B

# For compiling 'apunts' project files
all: apunts.pdf
.PHONY : all
apunts.pdf: apunts.tex 01-portada.tex 02-drets-d-autor.tex 03-prefaci.tex 04-algebra-lineal.tex 05-geometria.tex 06-analisi.tex 07-probabilitat.tex 08-apendix.tex 09-bibliografia.tex 11-examens.tex tikz-comandes.tex
# compil document
lualatex --shell-escape apunts.tex
makeindex apunts.idx
lualatex --shell-escape apunts.tex
# borr els fitxers auxiliars
rm *.aux *.idx *.ilg *.ind *.loe *.lof *.lot *.out *.toc
# borr els fitxers dels registres
rm *.log