Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

59 lines
1.9 KiB

\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliografia}
\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{ballve04}
María E. {\sc Ballvé}, Ana M. {\sc Porto}, Miguel {\sc Delgado}, Teresa {\sc Ulecia},
\emph{Problemas de Matemáticas Especiales}.
Sanz y Torres, Madrid,
2a edició,
2004.
\bibitem{guzman96}
Miguel {\sc de Guzmán},
\emph{Selectividad. Matemáticas I. Pruebas de 1995}.
Anaya, Madrid,
1996.
\bibitem{escoredo09}
Angélica {\sc Escoredo}, María Dolores {\sc Gómez}, José {\sc Lorenzo}, Pedro {\sc Machín}, Carlos {\sc Pérez}, José {\sc del Río}, Domingo {\sc Sánchez},
\emph{Matemàtiques II 2 Batxillerat}.
Edicions Voramar, Santillana, València,
2009.
\bibitem{espuig09}
Alícia {\sc Espuig Bermell}
\emph{Curs de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques}.
2009.
Disponible \href{http://somenxavier.github.io/cepasud/acfgs-alicia-espuig.html}{en línia}\footnote{http://somenxavier.github.io/cepasud/acfgs-alicia-espuig.html}.
Aquest material es distribueix sota llicència Reconeixement NoComercial CompartirIgual 3.0 de Creative Commons (CC-BY-NC-SA 3.0)
\bibitem{estevez05}
Agustín {\sc Estévez Andreu}, Juan {\sc Enciso Pizarro},
\emph{Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales}.
Schaum, McGraw-Hill, Madrid,
2005.
\bibitem{gonzalez04}
Francisco Javier {\sc González Ortiz},
\emph{Proyecto Ma\TeX} (versió 1.00).
2004.
Disponible en \href{http://personales.unican.es/gonzaleof/}{línia} (accedit el novembre de 2014).
\bibitem{sanchez96}
Javier {\sc Sánchez},
\emph{Apunts de Curs d'Orientació a la Universitat (COU)}. Notes manuscrites de Xavier Bordoy.
Palma,
1996.
No publicat.
\bibitem{vegas82}
Ángel {\sc Vegas Pérez}, Manuel {\sc López Cachero},
\emph{Elementos de matemáticas para economistas 1}.
Ediciones Pirámide, Madrid,
2a edició,
1982.
\end{thebibliography}