Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

81 lines
9.9 KiB

{\small
\section*{Quant a l'autor}
Xavier Bordoy
Professor de Matemàtiques de secundària
CEPA Camp Rodó (Palma, Illes Balears)
Correu electrònic: \href{mailto:somenxavier@posteo.net}{somenxavier@posteo.net}
\section*{Drets d'autor}
\noindent\copyright\space \the\year\space Xisco Sebastià, Xavier Bordoy i, eventualment, altres \href{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git/blob/HEAD:/wiki/collaboradors.md}{col·laboradors} del projecte \href{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}\footnote{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons}} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
\begin{center}
\href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca}.
\end{center}
Això vol dir, {\em essencialment}, que podeu copiar, modificar i distribuir qualsevol part de l'obra com vulgueu, sempre que en citeu la font de manera explícita i indiqueu si hi heu fet canvis, d'acord amb els termes de la llicència.
\begin{figure}[h!]
\centering
\includegraphics[scale=0.75]{./graphics/ccbygran.eps}
\end{figure}
\bigskip
Personalment consider que és un honor que useu, copieu o distribuïu aquesta obra o alguns fragments d'aquesta pels fins que considereu oportuns. M'agradaria que m'ho comunicassiu si així ho féssiu i, en aquest cas, estaria particularment orgullós d'haver aportat el meu gra d'arena per fer un material que altres persones consideren útil.
\section*{Continguts aliens}
Els següents continguts no són propis i, per tant, es distribueixen amb les seves corresponents llicències i autories:
\begin{itemize}
\item Els exercicis \ref{alicia-espuig-sistemes-0}, \ref{exer:espuig-sistemes-1}, \ref{exer:espuig-sistemes-2}, \ref{exer:espuig-sistemes-3}, \ref{exer:espuig-sistemes-4}, \ref{exer:espuig-punts-1}, \ref{exer:espuig-punts-2}, \ref{exer:espuig-punts-3}, \ref{exer:espuig-punts-4}, \ref{exer:espuig-punts-5}, \ref{exer:espuig-punts-6}, \ref{exer:espuig-punts-7}, \ref{exer:espuig-punts-8}, \ref{exer:espuig-1}, \ref{exer:espuig-2}, \ref{exer:espuig-3}, \ref{exer:espuig-4}, \ref{exer:espuig-5}, \ref{exer:espuig-6}, \ref{exer:espuig-7}, \ref{exer:espuig-8}, \ref{exer:espuig-9}, \ref{exer:espuig-10}, \ref{exer:espuig-11}, \ref{exer:espuig-12}, \ref{exer:espuig-13}, \ref{exercici:probabilitat-simple-3} i \ref{exercici:probabilitat-simple-5} s'han extret del llibre {\em Curs de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques} de n'Alícia Espuig Bermell \cite{espuig09}. El material es distribueix sota llicència Reconeixement NoComercial CompartirIgual 3.0 de Creative Commons (CC-BY-NC-SA 3.0).
\item L'exercici \ref{exer:select-valencia-2005-adaptat} s'ha adaptat de l'exercici original: Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del País Valencià (setembre 2005), Exercici B, Problema 1, extret del llibre {\em Matemàtiques II 2 Batxillerat} de Angélica Escoredo et al. Editorial Santillana. 2009
\item L'exercici \ref{exer:santillana-batxillerat-2-98-pag-84-adaptat} s'ha adaptat de l'exercici 84 de la pàgina 98 del llibre {\em Matemàtiques II 2 Batxillerat} de Angélica Escoredo et al. Editorial Santillana. 2009
\item L'exercici \ref{exer:aixetes} correspon a l'exercici 93 de la pàgina 53 del llibre {\em Curso práctico de matemáticas. C.O.U.}. Editorial Edunsa. 1993.
\item Els exercicis \ref{exer-js-geometria-1}, \ref{exer-js-geometria-2}, \ref{exer-js-geometria-3}, \ref{exer-js-geometria-4}, \ref{exer-js-geometria-5}, \ref{exer:js-probabilitat-1}, \ref{exer:js-probabilitat-2}, \ref{exercici:js-prob-simple-1}, \ref{exercici:js-prob-simple-2}, \ref{exercici:js-prob-simple-3}, \ref{exer:Javier-Sanchez-2}, \ref{exer:Javier-Sanchez-3}, \ref{exer:Javier-Sanchez-5} i \ref{exer:Javier-Sanchez-8} i l'exemple \ref{exemple:js-probabilitat-1} estan extrets de {\em Apunts de Curs Orientació a la Universitat} de Javier Sánchez \cite{sanchez96}.
\item Els exercicis \ref{exer:Javier-Sanchez-10} i \ref{exer:Javier-Sanchez-12} estan inspirats en els exercicis 10 i 12 dels {\em Problemas de probabilidad} de Javier Sánchez \cite{sanchez96}
\item L'exercici \ref{exer-Ballve-01} està extret de {\em Problemas de Matemáticas Especiales} de María Ballvé {\em et al.} \cite{ballve04}.
\item La figura \ref{fig:calcul-volum-paral·lelepípede} correspon al fitxer {\em \href{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Parallellopipedum.png}{Parallellopipedum.png}}\footnote{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Parallellopipedum.png} el qual està extret de la Wikipedia. Alliberat al domini públic. 2007 \href{https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Svdmolen}{Gebruker Svdmolen}.
\item La figura \ref{fig:vector-normal-de-pla} és una obra derivada del fitxer de Geogebra {\em \href{http://tube.geogebra.org/material/show/id/21240}{Plane with normal vector}}\footnote{http://tube.geogebra.org/material/show/id/21240} de n'\O{ystein} Nordvik i en Stord Haugesund de la University College. 2012. El material original es distribueix sota llicència Reconeixement CompartirIgual 3.0 de Creative Commons (CC-BY-SA 3.0).
\item Les figures \ref{fig:operacions-conjunts} i \ref{fig:metode-Venn-1} són obres derivades del fitxer {\em \href{http://www.texample.net/tikz/examples/set-operations-illustrated-with-venn-diagrams/}{Set operations illustrated with Venn diagrams}}\footnote{http://www.texample.net/tikz/examples/set-operations-illustrated-with-venn-diagrams/} de n'Uwe Ziegenhagen. 2010. L'obra original es distribueix sota llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons (CC-BY 2.5).
\item Les figures \ref{fig:diagrama-venn-de-tres} i \ref{fig:tecniques-2} són obres derivades de {\em \href{http://www.texample.net/tikz/examples/venn/}{A Venn diagram with PDF blending}}\footnote{http://www.texample.net/tikz/examples/venn/} de n'Stefan Kottwitz. 2015. L'obra original es distribueix sota llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons (CC-BY 2.5).
\item La figura \ref{fig:diagrama-arbre-0} és una obra derivada de {\em \href{http://www.texample.net/tikz/examples/probability-tree/}{Probability tree}}\footnote{http://www.texample.net/tikz/examples/probability-tree/} d'en Kjell Magne Fauske. 2006. L'obra original es distribueix sota llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons (CC-BY 2.5).
\item Els exercicis \ref{matex-1}, \ref{matex-2} i \ref{matex-3} estan extrets del \href{https://personales.unican.es/gonzaleof/}{"Proyecto Ma\TeX-1-ESO"} (exercicis 20 al 29) de Francisco Javier González Ortiz. 2004. L'obra original té tots els drets reservats.
\end{itemize}
L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponents llicències i al dret de cita i ressenya per a fins docents amparat per l'article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual de la legislació espanyola --- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril de 1996. \href{http://boe.es/boe/dias/1996/04/22/pdfs/A14369-14396.pdf}{Entrada 8930} del BOE 97, de 22 d'abril de 1996.
\section*{Informació del document}
Mathematics Subject Classification (2010):
97-01, 97A10
La versió d'aquest document és la \href{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fases_de_desenvolupament_del_programari}{2.2021.0-dev-\DTMtoday}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \DTMcurrenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git/shortlog}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(math.floor(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1))
}}\footnote{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git/shortlog}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}.
El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades és possible que hi hagi errors. Si en detecteu algun, si us plau, aviseu-nos enviant un missatge de correu electrònic a \href{mailto:somenxavier@posteo.net?subject=apunts-uib}{somenxavier@posteo.net}.
\thispagestyle{empty}
D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi fos del nostre gust, l'incorporaríem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.
\section*{Història del document}
\thispagestyle{empty}
L'autoria de la versió inicial d’aquests apunts correspon a en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.
El curs 2013-2014 vaig conèixer la seva existència a través d'una alumna de Preparació de les proves d'accés a la UIB del CEPA Sud, on donava classe de Matemàtiques, i els vaig emprar com a llibre de text de classe.
A finals de 2014, en Xisco Sebastià, a qui coneixia amb anterioritat, va alliberar molt amablement els apunts sota una llicència Creative Commons Reconeixement 4.0, després d'una conversa telefònica.
Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear un repositori de git per desar aquests apunts i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores\footnote{Originàriament el repositori estava allotjat a github (https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys), però l'any 2019 els vaig traslladar a un servidor propi (http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/). L'any 2021 el vaig traslladar al repositori de repo.or.cz (https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git) per abaratir la infraestructura.}.
Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: la que mantenc jo i la d'en Xisco Sebastià.
}