Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

43 lines
1.7 KiB

\begin{titlepage}
\begin{center}
\vspace*{1cm}
\rule{\textwidth}{0.4pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
\rule{\textwidth}{1.6pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
{\Huge \textcolor{NavyBlue}{Apunts de Matemàtiques per a l'Accés a la UIB per a majors de 25 anys}}
\rule{\textwidth}{1.6pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
\rule{\textwidth}{0.4pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
\textsc{Teoria i exercicis per a la preparació de les ``Proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys i menors de 40 anys'' de l'assignatura de Matemàtiques}
\vfill
\vspace{0.2cm}
{
\large
\begin{tabular}{p{.45\textwidth}p{.45\textwidth}}
\begin{center}
Xisco Sebastià
\end{center} & \begin{center}
Xavier Bordoy
\end{center} \\
& \\
\multicolumn{2}{p{.9\textwidth}}{
\href{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git/blob/HEAD:/wiki/collaboradors.md}{Col·laboradors} del projecte \href{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}
}
\end{tabular}
}
\vspace{2cm}
\begin{flushright}
\begin{tabular}{r}
\parbox[t]{5cm}{
\raggedleft
{\sf \small Podeu llegir la versió digital}\break
{\sf \small escanejant aquest codi QR}
}
\end{tabular}\fbox{\qrcode[height=1.4cm]{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git/blob_plain/HEAD:/apunts.pdf}}
\end{flushright}
\end{center}
\end{titlepage}