145 Commits (f473f73519963175e8040b8a69385563fbdd6d91)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier f473f73519 fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 4 years ago
  Xavier bbd765e99f fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
  Xavier b4494a6283 probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 4 years ago
  Xavier 218a656612 correcció d'errors a Geometria 2D 4 years ago
  Xavier b5e62b7a43 arreglat error a Geometria 2D 4 years ago
  Xavier 539905734a v 1.8.0-pre: començ a fer probabilitat. Feta fins a operacions amb esdeveniments (no inclosos) 4 years ago
  Xavier c5af0bccb4 v 1.7.0 4 years ago
  Xavier c61a03b0f0 fins a exercicis resolts 4 years ago
  Xavier c4a0c33c83 suprimits exercicis que no entren 4 years ago
  Xavier 3ad9696470 correcció gramatical dels exercicis 4 years ago
  Xavier 0ad4aa8148 1.7.0-pre3: revisió d'exercicis 4 years ago
  Xavier e0f9c8e6a3 correcció d'un error tipogràfic 4 years ago
  Xavier fccc69fb9c errors ortogràfics del README 4 years ago
  Xavier bb7e38ecc6 fins a recull de fórmules de la geometria 3D (no inclòs) 4 years ago
  Xavier 905ad699fd posició relativa de plans 4 years ago
  Xavier 5bc847fc79 fins a posició relativa de rectes (inclosa) 4 years ago
  Xavier 0415926d53 sistemes d'equacions: exercicis de resolució de compatibles indeterminats i canvi d'ordre 4 years ago
  Xavier 232cc05b2d eliminació de figures innecessàries 4 years ago
  Xavier 6949beeff4 rectificació de posició relativa de rectes 4 years ago
  Xavier 05a26ef7d7 teoria de posició relativa de rectes 3D 4 years ago
  Xavier b0e5261098 pas de l'equació implícita a equació paramètrica de la recta (Javier Sánchez COU) 4 years ago
  Xavier e5f1c85f55 falta començar posició relativa rectes, plans i plans i rectes 4 years ago
  Xavier 94260f3704 més exercicis de Cràmer 4 years ago
  Xavier ca26c2f729 pla 4 years ago
  Xavier fe3f31f587 vector normal d'un pla (quasi acabat) 4 years ago
  Xavier ad44c6bce9 normalització dels drets d'autor 4 years ago
  Xavier f6d6c97dd4 fins a vector normal del pla (no acabat): gràfic del vector normal 4 years ago
  Xavier 94160b5c87 fins a cvector normal (no complet) 4 years ago
  Xavier e0c66765a7 fins a vector normal del pla (no acabat) 4 years ago
  Xavier 89b72eb478 més info del document 4 years ago
  Xavier 95d466bdaf correcció d'errors ortogràfics 4 years ago
  Xavier f9c8fed851 figura de les equacions del pla rotat 4 years ago
  Xavier 05fdb0e9a1 solucions als problemes d'inverses de matrius que impliquen factoritzar (tipus examen) 4 years ago
  Xavier 8662d8916c càlcul de matriu inversa en funció d'un paràmetre com a l'examen 4 years ago
  Xavier a6360ceb47 fins a eq. general del pla (no inclosa) 4 years ago
  Xavier 87341ebc29 fins a les equacions vectorials del pla 4 years ago
  Xavier f02d18863a correcció d'errades a les matrius 4 years ago
  Xavier d5d029d0fb fins al pla (no inclòs) acabat 4 years ago
  Xavier 381531fa88 quasi acabat el diagrama abans de plans 4 years ago
  Xavier dc3d645ce1 quasi acabada la part abans de plans 4 years ago
  Xavier def979ceeb fins a vector director a partir de les equacions implícites (no inclòs) 4 years ago
  Xavier c7f0202ed4 solucions d'un exercici de matrius 4 years ago
  Xavier 089b88d28d correcció d'errors i ampliació dels exercicis de matrius 4 years ago
  Xavier db5ce251f8 correcció de definicions de determinants triangulars i diagonals 4 years ago
  Xavier 8ff754be4a drets d'autor amb footnotes 4 years ago
  Xavier f09bb2f146 solucions completes de determinants, canvi d'ordre d'apartats i nota a peu de pàgina de com se podria resoldre un exercici (abans el capítol de matrius estava davant del de determinants) 4 years ago
  Xavier 108d531830 solucions de determinants: només fa falta un exercici 4 years ago
  Xavier 4efc2819c4 correcció de les solucions de determinants 4 years ago
  Xavier b6523e8485 closes #15 (source: stackexchange.com /52878) 4 years ago
  Xavier 6fc1dce5a3 apèndixos 4 years ago