52 Commits (620d51eafadb3f375ec2e82da1fb61d4a042251d)

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. 620d51eafa typo a drets d'autor 2 years ago
  Xavier B. 0c056795d4 migració de github a somenxavier.xyz 2 years ago
  Xavier 305b97ab88 fixada la versió a 2.4.0-pre 3 years ago
  Xavier 5298b01e9a 2.3.0 3 years ago
  Xavier 1706c0285a cosa menor als drets d'autor 3 years ago
  Xavier 9fd75ec4cf posat correu electrònic al README 3 years ago
  Xavier e7103701c5 canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes 3 years ago
  Xavier d33217dace el glossari a l'índex 3 years ago
  Xavier aded2e2872 ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina) 3 years ago
  Xavier a552f8568a versió 2.1.4 3 years ago
  Xavier e0a96fd29a llev l'exercici de càlcul de determinant d'ordre 5 3 years ago
  Xavier e2c316f161 v 2.1.2 real 3 years ago
  Xavier 6b85f59c60 canvi a la referència de les versions 3 years ago
  Xavier 3bcec02331 Arreglats alguns errors: 3 years ago
  Xavier f6f6b13688 v. 2.1 Closes #5 #12 4 years ago
  Xavier acf04bb48d torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 4 years ago
  Xavier 2a80f0bed4 versió 2.1-pre #5 4 years ago
  Xavier 92d067aac1 probabilitat: quasi enllestida. Passada la llista d'exercicis a un conjunt d'exercicis 4 years ago
  Xavier 0ef66a47c7 traducció d'alguns exercicis de probabilitat #5 4 years ago
  Xavier ea77ceb504 taules de contingència 4 years ago
  Xavier 0a4bb6aec0 començ experiments compostos 4 years ago
  Xavier c0623fd4e7 probabilitat simple 4 years ago
  Xavier f473f73519 fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 4 years ago
  Xavier bbd765e99f fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
  Xavier 539905734a v 1.8.0-pre: començ a fer probabilitat. Feta fins a operacions amb esdeveniments (no inclosos) 4 years ago
  Xavier c5af0bccb4 v 1.7.0 4 years ago
  Xavier 0ad4aa8148 1.7.0-pre3: revisió d'exercicis 4 years ago
  Xavier bb7e38ecc6 fins a recull de fórmules de la geometria 3D (no inclòs) 4 years ago
  Xavier ad44c6bce9 normalització dels drets d'autor 4 years ago
  Xavier f6d6c97dd4 fins a vector normal del pla (no acabat): gràfic del vector normal 4 years ago
  Xavier 89b72eb478 més info del document 4 years ago
  Xavier 8ff754be4a drets d'autor amb footnotes 4 years ago
  Xavier 11cf59bf4c fins a producte mixt 4 years ago
  Xavier f5d2229626 fins a producte mixt (no inclòs), canvi d'esquema a les versions 5 years ago
  Xavier d7e1d37d79 paràgraf sobre autoria rectificat 5 years ago
  Xavier 0860d5747d posada com toca la portada, els drets d'autor i el prefaci. Llev els logos (CEPA i CC) 5 years ago
  Xavier 3c3bee2656 retocs a la portada i als drets d'autor 5 years ago
  Xavier 1aa421cd16 regla de Sarrus de forma vectorial #20, incorporació de les solucions dels problemes de n'Alícia Espuig i pos exercici de resolució de sistemes 3x3 5 years ago
  Xavier a242c59078 v 1.6 5 years ago
  Xavier b5743bec69 1.6-pre: només fan falta cinc exercicis de n'Alícia Espuig 5 years ago
  Xavier f518bd4a08 acabat fins a geometria 2D: només fa falta afegir exercicis de n'Alicia d'Espuig 5 years ago
  Xavier 6d6525dab1 drets d'autor: cc-by en un, fins a eq. implícita (parcial) 5 years ago
  Xavier 8df1f30e5a fins a l'equació paramètrica (inclosa) 5 years ago
  Xavier e90ef42981 Pos problemes de sistemes d'equacions 5 years ago
  Xavier ba47de3ae1 compilació 5 years ago
  Xavier 1b907c515d Revisatsat fins a Matrius: he de començar sistemes d'equacions #21 #18. He posat el fitxer de solucions #4 5 years ago
  Xavier c15e92feb6 afegit l'enllaç dels col·laboradors del projecte als drets d'autor 5 years ago
  Xavier 60cb03d6d5 referència al 'commit' al drets d'autor 5 years ago
  Xavier 8a8404061a +apunts.html amb pdf2htmlEX, pos fitxer a README.md, pos la versió a drets d'autor 5 years ago
  Xavier 8376f5d41d codi QR amb missatge i marc, pos enllaç al 'commits' del nombre de la revisió i pos l'enllaç complet dels errors de Github 5 years ago