74 Commits (5298b01e9a3a8e48b3e2b121020d768853e84179)

Author SHA1 Message Date
  Xavier 5298b01e9a 2.3.0 3 years ago
  Xavier 7d2272b99c corregint errors 3 years ago
  Xavier b2cffc4b64 correcció d'errors 3 years ago
  Xavier 9b4a5f5cda correcció d'errors ortogràfics 3 years ago
  Xavier c0623fd4e7 probabilitat simple 4 years ago
  Xavier f473f73519 fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 4 years ago
  Xavier 218a656612 correcció d'errors a Geometria 2D 4 years ago
  Xavier b5e62b7a43 arreglat error a Geometria 2D 4 years ago
  Xavier c5af0bccb4 v 1.7.0 4 years ago
  Xavier c61a03b0f0 fins a exercicis resolts 4 years ago
  Xavier c4a0c33c83 suprimits exercicis que no entren 4 years ago
  Xavier 3ad9696470 correcció gramatical dels exercicis 4 years ago
  Xavier 0ad4aa8148 1.7.0-pre3: revisió d'exercicis 4 years ago
  Xavier bb7e38ecc6 fins a recull de fórmules de la geometria 3D (no inclòs) 4 years ago
  Xavier 905ad699fd posició relativa de plans 4 years ago
  Xavier 5bc847fc79 fins a posició relativa de rectes (inclosa) 4 years ago
  Xavier 232cc05b2d eliminació de figures innecessàries 4 years ago
  Xavier 6949beeff4 rectificació de posició relativa de rectes 4 years ago
  Xavier 05a26ef7d7 teoria de posició relativa de rectes 3D 4 years ago
  Xavier b0e5261098 pas de l'equació implícita a equació paramètrica de la recta (Javier Sánchez COU) 4 years ago
  Xavier e5f1c85f55 falta començar posició relativa rectes, plans i plans i rectes 4 years ago
  Xavier ca26c2f729 pla 4 years ago
  Xavier fe3f31f587 vector normal d'un pla (quasi acabat) 4 years ago
  Xavier f6d6c97dd4 fins a vector normal del pla (no acabat): gràfic del vector normal 4 years ago
  Xavier 94160b5c87 fins a cvector normal (no complet) 4 years ago
  Xavier e0c66765a7 fins a vector normal del pla (no acabat) 4 years ago
  Xavier f9c8fed851 figura de les equacions del pla rotat 4 years ago
  Xavier a6360ceb47 fins a eq. general del pla (no inclosa) 4 years ago
  Xavier 87341ebc29 fins a les equacions vectorials del pla 4 years ago
  Xavier f02d18863a correcció d'errades a les matrius 4 years ago
  Xavier d5d029d0fb fins al pla (no inclòs) acabat 4 years ago
  Xavier 381531fa88 quasi acabat el diagrama abans de plans 4 years ago
  Xavier dc3d645ce1 quasi acabada la part abans de plans 4 years ago
  Xavier def979ceeb fins a vector director a partir de les equacions implícites (no inclòs) 4 years ago
  Xavier 7bdf8e000e equació vectorial d'una recta en 3D 4 years ago
  Xavier 11cf59bf4c fins a producte mixt 4 years ago
  Xavier 531025aebd afegeix elements a l'índex 5 years ago
  Xavier 560d63c854 definició d'unitari, perpendicular, ortogonal i ortonormal 5 years ago
  Xavier f5d2229626 fins a producte mixt (no inclòs), canvi d'esquema a les versions 5 years ago
  Xavier d9d9fb9ed3 retocs 5 years ago
  Xavier c8f8ff9d1a revisat fins a la pàgina 70 (operacions amb vectors no inclosa) #20 #18 5 years ago
  Xavier 1aa421cd16 regla de Sarrus de forma vectorial #20, incorporació de les solucions dels problemes de n'Alícia Espuig i pos exercici de resolució de sistemes 3x3 5 years ago
  Xavier bfc8fbd7ef correcció d'error: exemple 89. Font: Xisco 5 years ago
  Xavier 540c4e09c2 més exercicis de n'Alicia d'Espuig (i fi). Closes #25 5 years ago
  Xavier a99cb30275 pos més exercicis de n'Alicia Espuig 5 years ago
  Xavier b5743bec69 1.6-pre: només fan falta cinc exercicis de n'Alícia Espuig 5 years ago
  Xavier 9360dff35f afegint exercicis de n'Alicia Espuig 5 years ago
  Xavier f518bd4a08 acabat fins a geometria 2D: només fa falta afegir exercicis de n'Alicia d'Espuig 5 years ago
  Xavier ee30119401 fins a recta determinada per dos punts (no inclosa) 5 years ago
  Xavier 34f2fe7161 fins a pendent de la recta a partir de l'equació general (no inclosa) 5 years ago