222 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier b5743bec69 1.6-pre: només fan falta cinc exercicis de n'Alícia Espuig 4 years ago
  Xavier 9360dff35f afegint exercicis de n'Alicia Espuig 4 years ago
  Xavier f518bd4a08 acabat fins a geometria 2D: només fa falta afegir exercicis de n'Alicia d'Espuig 4 years ago
  Xavier ee30119401 fins a recta determinada per dos punts (no inclosa) 4 years ago
  Xavier 34f2fe7161 fins a pendent de la recta a partir de l'equació general (no inclosa) 4 years ago
  Xavier 93b3019b24 fins al càlcul de la pendent (no inclosa) 4 years ago
  Xavier 6d6525dab1 drets d'autor: cc-by en un, fins a eq. implícita (parcial) 4 years ago
  Xavier 8ba1303e95 fins a pendent de la recta 2d, no inclosa 4 years ago
  Xavier c84f830406 fins a l'equació general de la recta 2d - no inclosa 4 years ago
  Xavier f9c2d25711 equació contínua de la recta en 2D 4 years ago
  Xavier d44b0cccb8 retoc de gràfic eq. vectorial recta 2D 4 years ago
  Xavier 4b2aaf86ac pos els valors del cosinus com a taula. Abans estaven com a equació (?) 4 years ago
  Xavier 8df1f30e5a fins a l'equació paramètrica (inclosa) 4 years ago
  Xavier 117f0bded8 geometria 2D: fins a equació vectorial de la recta (inclosa) 4 years ago
  Xavier 2a8700075d fins a recta en el pla no inclosa 4 years ago
  Xavier 6d9ea10a5d posada la notació de vectors com els dels punts 4 years ago
  Xavier ca3608f7cb llev el fems que es forma quan s'executa el latex amb el make 4 years ago
  Xavier 64f5268c13 README: què vol dir la llicència 4 years ago
  Xavier 5dafec123b modificació del README 4 years ago
  Xavier 9ce50c088e fins a diferència de dos vectors (no inclosa) #20 #21 #12 4 years ago
  Xavier 3f458403aa Fins a definició 35 #18 5 years ago
  Xavier 8d6c78643e Fins a Exemple 44 #20 #21 #18 5 years ago
  Xavier 61b31344c0 Correcció d'errades 5 years ago
  Xavier e90ef42981 Pos problemes de sistemes d'equacions 5 years ago
  Xavier ba47de3ae1 compilació 5 years ago
  Xavier 18d0358d4d nota sobre trobar punts que no són punts mitjans. Llev la branca gh-pages 5 years ago
  Xavier 608767aa64 llev el fitxer html 5 years ago
  Xavier 3b3a1cbc2b pas de gràfics no vectorials a vectorials de Geometria 2D 5 years ago
  Xavier 4bfdfafad7 Revisat tot el bloc d'Àlgebra lineal. Falta començar a revisar Geometria. #18 #5 #2 5 years ago
  Xavier ce1cafa900 Revisat fins a sistemes d'equacions compatibles indeterminats (resolució) 5 years ago
  Xavier 257a41156f Fins a resolució de sistema compatible determinat #18 #5 5 years ago
  Xavier d3415203fb Revisat fins a Resolució de sistemes d'equacions (no inclòs) #5 #18 5 years ago
  Xavier 5ed6cb8f57 qrcode properly call, substitution of shake by GNU Make 5 years ago
  Xavier 4b6684d8de Començant a traduir el tema de sistemes d'equacions lineals #5 5 years ago
  Xavier 5a7d825839 Pos solucions parcials del tema de determinants #4 5 years ago
  Xavier 1b907c515d Revisatsat fins a Matrius: he de començar sistemes d'equacions #21 #18. He posat el fitxer de solucions #4 5 years ago
  Xavier c15e92feb6 afegit l'enllaç dels col·laboradors del projecte als drets d'autor 5 years ago
  Xavier 60cb03d6d5 referència al 'commit' al drets d'autor 5 years ago
  Xavier 213958bb59 Fins a rang d'una matriu d'ordre qualsevol (no inclòs) #18 5 years ago
  Xavier c1066cd915 propietats de les matrius 5 years ago
  Xavier 4ae555b098 actualització 5 years ago
  Xavier 8a8404061a +apunts.html amb pdf2htmlEX, pos fitxer a README.md, pos la versió a drets d'autor 5 years ago
  Xavier c21369c1fd Fins a trasnsposició d'una matriu (no inclosa) i número per nombre #2 5 years ago
  Xavier 3cc9eb8e10 determinants: afegides definició de determinants diagonals i triangulars i exemples 5 years ago
  Xavier 8376f5d41d codi QR amb missatge i marc, pos enllaç al 'commits' del nombre de la revisió i pos l'enllaç complet dels errors de Github 5 years ago
  Xavier c5e52a39ff pos la llicència al QR-code 5 years ago
  Xavier 658d06946c Revisat tot el primer capítol de determinants #2 #10 #21 5 years ago
  Xavier a35ad6f8bd Revisat fins a Propietats de determinants (no inclusive) 5 years ago
  Xavier 78c6a1127e Pul·lit de la primera secció de determinants i posades solucions 5 years ago
  Xavier 772339c2b7 newcommand{term} #21. D'aquesta manera podré modificar l'estil sense canviar-ho per tot el document 5 years ago