225 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier a552f8568a versió 2.1.4 3 years ago
  Xavier a2e45a0901 Chió en comptes de Chio 3 years ago
  Xavier e0a96fd29a llev l'exercici de càlcul de determinant d'ordre 5 3 years ago
  Xavier ac8e3eb9b5 correcció error de les solucions 3 years ago
  Xavier 73f173dc87 Canvi important: Chió ha de ser sempre amb la fila no pivot sense tocar 3 years ago
  Xavier e2c316f161 v 2.1.2 real 3 years ago
  Xavier 6b85f59c60 canvi a la referència de les versions 3 years ago
  Xavier 3bcec02331 Arreglats alguns errors: 3 years ago
  Xavier f9fc84f943 retocs 4 years ago
  Xavier 18d86e0a3f retocs 4 years ago
  Xavier c10ea5d827 referències als teoremes que s'usen 4 years ago
  Xavier 20785bbf3d llev coses innecessàries 4 years ago
  Xavier f6f6b13688 v. 2.1 Closes #5 #12 4 years ago
  Xavier 8f3837e6bb v. 2.1-pre #12 #5 4 years ago
  Xavier efcee0d0ce v. 2.1-pre #5 #12 4 years ago
  Xavier 3647b27588 pos enllaç a CC-BY 4.0 al READM 4 years ago
  Xavier acf04bb48d torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 4 years ago
  Xavier 332f5968cf v. 2.1-pre 4 years ago
  Xavier 2a80f0bed4 versió 2.1-pre #5 4 years ago
  Xavier 92d067aac1 probabilitat: quasi enllestida. Passada la llista d'exercicis a un conjunt d'exercicis 4 years ago
  Xavier bb98580bf6 traducció de més exercicis 4 years ago
  Xavier 0ef66a47c7 traducció d'alguns exercicis de probabilitat #5 4 years ago
  Xavier d4ba659530 llev dibuixos innecessaris (fixes #20) 4 years ago
  Xavier 7254801ac9 fins a exercicis proposats de probabilitat 4 years ago
  Xavier ea77ceb504 taules de contingència 4 years ago
  Xavier 7c468f1d91 explicació del diagrama d'arbre 4 years ago
  Xavier c59a0bb4db diagrama d'arbre: retocs 4 years ago
  Xavier 022139b562 diagrama d'arbre: exemple 4 years ago
  Xavier 0a4bb6aec0 començ experiments compostos 4 years ago
  Xavier c0623fd4e7 probabilitat simple 4 years ago
  Xavier f473f73519 fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 4 years ago
  Xavier bbd765e99f fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
  Xavier b4494a6283 probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 4 years ago
  Xavier 218a656612 correcció d'errors a Geometria 2D 4 years ago
  Xavier b5e62b7a43 arreglat error a Geometria 2D 4 years ago
  Xavier 539905734a v 1.8.0-pre: començ a fer probabilitat. Feta fins a operacions amb esdeveniments (no inclosos) 4 years ago
  Xavier c5af0bccb4 v 1.7.0 4 years ago
  Xavier c61a03b0f0 fins a exercicis resolts 4 years ago
  Xavier c4a0c33c83 suprimits exercicis que no entren 4 years ago
  Xavier 3ad9696470 correcció gramatical dels exercicis 4 years ago
  Xavier 0ad4aa8148 1.7.0-pre3: revisió d'exercicis 4 years ago
  Xavier e0f9c8e6a3 correcció d'un error tipogràfic 4 years ago
  Xavier fccc69fb9c errors ortogràfics del README 4 years ago
  Xavier bb7e38ecc6 fins a recull de fórmules de la geometria 3D (no inclòs) 4 years ago
  Xavier 905ad699fd posició relativa de plans 4 years ago
  Xavier 5bc847fc79 fins a posició relativa de rectes (inclosa) 4 years ago
  Xavier 0415926d53 sistemes d'equacions: exercicis de resolució de compatibles indeterminats i canvi d'ordre 4 years ago
  Xavier 232cc05b2d eliminació de figures innecessàries 4 years ago
  Xavier 6949beeff4 rectificació de posició relativa de rectes 4 years ago
  Xavier 05a26ef7d7 teoria de posició relativa de rectes 3D 4 years ago