Browse Source

correcció d'errors a les solucions de les arrels de polinomis

master
Xavier B. 1 month ago
parent
commit
f73b23ac93
3 changed files with 2 additions and 2 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +1
  -1
    08-apendix.tex
 3. BIN
    apunts.pdf

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -52,7 +52,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent
Mathematics Subject Classification (2010):
97-01, 97A10

La versió d'aquest document és la 2.6.0-pre. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la 2.2021.0-pre. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(math.floor(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1))
}}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:


+ 1
- 1
08-apendix.tex View File

@@ -594,7 +594,7 @@ També pot ser que no tengui arrels reals: per exemple $x^2 + 2$ no té arrels r
\end{enumerate}
\end{exercise}

\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-8$, $0$ i $5$, \item $-5$, $-\frac{7}{2}$ i $9$, \item $\frac{5}{2}-\frac{\sqrt{21}}{2} \simeq 0,209$, $\frac{5}{2}+\frac{\sqrt{21}}{2} \simeq 4.791$ i $0$, \item $\pm\frac{3}{2}$, $\pm 1$.\end{enumerate*} \end{solution*}
\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-8$, $0$ i $5$, \item $-5$, $-\frac{7}{2}$ i $9$, \item $0$, $\frac{1}{2}$ i $2$, \item $\pm\frac{3}{2}$, $\pm 1$.\end{enumerate*} \end{solution*}

\section{Factorització de polinomis}BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save