Browse Source

un problema més de sistemes d'equacions 3x3

main
Xavier B. 6 days ago
parent
commit
eca9dfdccf
Signed by: somenxavier GPG Key ID: 013AFF65583FF916
4 changed files with 19 additions and 10 deletions
 1. +0
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +17
  -9
    04-algebra-lineal.tex
 3. BIN
    apunts.pdf
 4. +2
  -0
    apunts.tex

+ 0
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@ -36,7 +36,6 @@ Els següents continguts no són propis i, per tant, es distribueixen amb les se
\item L'exercici \ref{exer:select-valencia-2005-adaptat} s'ha adaptat de l'exercici original: Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del País Valencià (setembre 2005), Exercici B, Problema 1, extret del llibre {\em Matemàtiques II 2 Batxillerat} de Angélica Escoredo et al. Editorial Santillana. 2009
\item L'exercici \ref{exer:santillana-batxillerat-2-98-pag-84-adaptat} s'ha adaptat de l'exercici 84 de la pàgina 98 del llibre {\em Matemàtiques II 2 Batxillerat} de Angélica Escoredo et al. Editorial Santillana. 2009
\item L'exercici \ref{exer:aixetes} correspon a l'exercici 93 de la pàgina 53 del llibre {\em Curso práctico de matemáticas. C.O.U.}. Editorial Edunsa. 1993.
\item L'exercici \ref{exer:mescles-coctels} està inspirat a partir de l'exercici 94 de la pàgina 53 del llibre {\em Curso práctico de matemáticas. C.O.U.}. Editorial Edunsa. 1993.
\item Els exercicis \ref{exer-js-geometria-1}, \ref{exer-js-geometria-2}, \ref{exer-js-geometria-3}, \ref{exer-js-geometria-4}, \ref{exer-js-geometria-5}, \ref{exer:js-probabilitat-1}, \ref{exer:js-probabilitat-2}, \ref{exercici:js-prob-simple-1}, \ref{exercici:js-prob-simple-2} i \ref{exercici:js-prob-simple-3} i l'exemple \ref{exemple:js-probabilitat-1} estan extrets de {\em Apunts de Curs Orientació a la Universitat} de Javier Sánchez \cite{sanchez96}.
\item L'exercici \ref{exer-Ballve-01} està extret de {\em Problemas de Matemáticas Especiales} de María Ballvé {\em et al.} \cite{ballve04}.
\item La figura \ref{fig:calcul-volum-paral·lelepípede} correspon al fitxer {\em \href{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Parallellopipedum.png}{Parallellopipedum.png}}\footnote{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Parallellopipedum.png} el qual està extret de la Wikipedia. Alliberat al domini públic. 2007 \href{https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Svdmolen}{Gebruker Svdmolen}.


+ 17
- 9
04-algebra-lineal.tex View File

@ -3718,14 +3718,24 @@ obté uns interessos de 1050 € i el segon de 950 €%
\begin{exercise}\label{exer:aixetes}Un dipòsit s'omple mitjançant dues aixetes $A$ i $B$ i es buida orbrint una aixeta $C$. Quan s'obrin només $A$ i $B$, el dipòsit tarda 3 hores en omplir-se; quan s'obrin les tres aixetes, en tarda 4 hores; i quan s'obrin $A$ i $C$, llavors tarda 5 hores. Quan tardaria a omplir-se el dipòsit si només s'obrís $A$? I si només s'obrís $B$? I si s'obrissin $B$ i $C$? Una vegada ple, quan de temps tardaria a buidar-se si només s'obrís $C$?
\end{exercise}
\begin{exercise}\label{exer:mescles-coctels}Tres còctels $A$, $B$ i $C$ s'han fet posant les quantitats següents de gel, ginebra i llimona, respectivament:
\begin{itemize}
\item Sis parts de gel, tres parts de ginebra i 1 part de llimona
\item Tres parts de gel, quatre parts de ginebra i 3 parts de llimona
\item Dues parts de gel, 6 parts de ginebra i 2 parts de llimona
\end{itemize}
Quin quantitat de cada còctel s'ha de mesclar per obtenir-ne un altre que contengui $37$ parts de gel, $40$ de ginebra i $19$ de llimona.
\begin{exercise}\label{exer:mescla-de-colors}
% defineix colors amb xcolor https://tex.stackexchange.com/questions/239461/color-rgb-in-latex
\definecolor{ultramari}{RGB}{0,32,96}
\definecolor{salmo}{RGB}{250,128,114}
\definecolor{beige}{RGB}{245,245,220}
\definecolor{cambria}{RGB}{51,153,76}
Un pintor només diposa a la seva paleta de colors de tres colors diferents: ultramarí \textcolor{ultramari}{\rule{1cm}{0.25cm}}, salmó \textcolor{salmo}{\rule{1cm}{0.25cm}} i beix \textcolor{beige}{\rule{1cm}{0.25cm}}. Vol mesclar-los de manera que obtengui un altre color, que ha anomenat cambrià \textcolor{cambria}{\rule{1cm}{0.25cm}}.
El color ultramarí conté $\frac{0}{255}$ parts de color vermell, $\frac{32}{255}$< parts de color verd i $\frac{96}{255}$ parts de color blau; el color salmó conté $\frac{250}{255}$ parts de color vermell, $\frac{128}{255}$ parts de color verd i $\frac{114}{255}$ parts de color blau; i el color beix conté $\frac{245}{255}$ parts de color vermell, $\frac{245}{255}$ parts de color verd i $\frac{220}{255}$ parts de color blau\footnote{En termes informàtics, això s'anomena codi RGB}.
Quin tant per cent de cada color ha de mesclar per obtenir el color cambrià, que té $\frac{51}{255}$ parts de vermell, $\frac{173}{255}$ de color verd i $\frac{76}{255}$ de color blau?
% {\color{ultramari,3;salmo,2;beige,1} \rule{1cm}{0.25cm}}
\end{exercise}
\newpage
@ -3751,7 +3761,5 @@ Quin quantitat de cada còctel s'ha de mesclar per obtenir-ne un altre que conte
\item[\ref{exer:santillana-batxillerat-2-98-pag-84-adaptat}] Els amics pesen 70, 50 i 80 quilograms repectivament.
\item[\ref{exer:quotes-de-poder}] Els càrrecs polítics són 100, el nombre de docents són 350 i el nombre de catedràtics universitaris són 250.
\item[\ref{exer:sistema-ecologic}] Els depredadors han de ser 500 individus, les preses $A$ han de ser 600 i les preses $B$ han de ser 400 individus.
\end{itemize}

BIN
apunts.pdf View File


+ 2
- 0
apunts.tex View File

@ -40,6 +40,8 @@
\usepackage{imakeidx}
% Enumerations easyly
\usepackage[inline]{enumitem}
% xcolor
\usepackage{xcolor}
% Multicols
\usepackage{multicol}
% TiKZ


Loading…
Cancel
Save