Browse Source

el glossari a l'índex

tags/v2.2.0^0
Xavier 3 years ago
parent
commit
d33217dace
4 changed files with 4 additions and 12 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. BIN
    apunts.pdf
 3. +3
  -4
    apunts.tex
 4. +0
  -7
    ç

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -32,7 +32,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent

\section*{Informació del document}

La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.1.5}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.2.0}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1)
}a}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:

BIN
apunts.pdf View File


+ 3
- 4
apunts.tex View File

@@ -36,7 +36,8 @@
% QR code
\usepackage{paquets/qrcode/qrcode}
% Glossari
\usepackage{makeidx}
%\usepackage{makeidx}
\usepackage{imakeidx}
% Enumerations easyly
\usepackage[inline]{enumitem}
% Multicols
@@ -175,8 +176,7 @@ bodyfont=\normalfont
\allowdisplaybreaks

% Glossari
\makeindex

\makeindex[intoc, title=Glossari]

% Setting title of List of theorems
\renewcommand\listtheoremname{Índex de resultats}
@@ -246,7 +246,6 @@ bodyfont=\normalfont
\include{09-bibliografia}

% Glossari
\addcontentsline{toc}{chapter}{Glossari}
\printindex+ 0
- 7
ç View File

@@ -1,7 +0,0 @@
Versió 2.1.4:
* Chió en comptes de Chio
* Llev els determinants d'ordre 5
#
# Escriviu el missatge de l'etiqueta:
# v2.1.4
# Les línies que comencin amb '#' s'ignoraran.

Loading…
Cancel
Save