Browse Source

canvi de el paquet 'units' per 'siunitx'; pos un exercici de sistema d'equacions (#23); un problema de probabilitat d'esdeveniments compostos

main
Xavier B. 1 week ago
parent
commit
d2ae296f54
Signed by: somenxavier GPG Key ID: 013AFF65583FF916
6 changed files with 15 additions and 4 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +5
  -0
    04-algebra-lineal.tex
 3. +2
  -2
    05-geometria.tex
 4. +6
  -0
    07-probabilitat.tex
 5. BIN
    apunts.pdf
 6. +1
  -1
    apunts.tex

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@ -52,7 +52,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent
Mathematics Subject Classification (2010):
97-01, 97A10
La versió d'aquest document és la \href{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fases_de_desenvolupament_del_programari}{2.2021.0-beta2-\DTMtoday}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \DTMcurrenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fases_de_desenvolupament_del_programari}{2.2021.0-dev-\DTMtoday}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \DTMcurrenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(math.floor(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1))
}}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:


+ 5
- 0
04-algebra-lineal.tex View File

@ -3695,6 +3695,9 @@ obté uns interessos de 1050 € i el segon de 950 €%
\begin{exercise}\label{xisco:exer4.24}La suma de les tres xifres d'un nombre és 7. La xifra de les centenes és igual a la suma de la xifra de les desenes més el doble de la xifra de les unitats. D'altra banda, si s'inverteix l'ordre de la xifres, el nombre original disminueix en 297 unitats. Calculeu les xifres del nombre inicial
\end{exercise}
\begin{exercise}\label{exercici:cluster}En un magatzem d'una gran empresa informàtica estan acumulats ordinadors de tres models diferents: $A$, $B$ i $C$, els quals tenen 8 nuclis, 4 nuclis i 2 nuclis en el processador, respectivament. El responsable de la secció de maquinari, decideix fer un clúster amb aquestes restriccions: el clúster ha de tenir 100 ordinadors i ha de comptar amb 500 nuclis de processament. Finalment es decideix que el sistema en conjunt consumeixi $2600 \si[per-mode=symbol]{\watt \per \hour}$. En aquest sentit, sabem que els ordinadors del model $A$ consumeixen $50 \si[per-mode=symbol]{\watt \per \hour}$, els del model $B$, $15 \si[per-mode=symbol]{\watt \per \hour}$ i els del model $C$ $5 \si[per-mode=symbol]{\watt \per \hour}$. Quants d'ordinadors de cada tipus han d'escollir per a fabricar el clúster especificat?
\end{exercise}
\newpage
\section{Solucions}
@ -3713,5 +3716,7 @@ obté uns interessos de 1050 € i el segon de 950 €%
\item[\ref{xisco:exer4.21}] Inverteixen 5.000€, 5.000 € i 10.000€.
\item[\ref{exercici:cluster}] Han d'escollir 40 ordinadors del model $A$, i $30$ dels models $B$ i $C$.
\end{itemize}

+ 2
- 2
05-geometria.tex View File

@ -486,7 +486,7 @@ Els valors del cosinus dels angles més usuals es mostren a continuació (taula~
\centering
\begin{tabular}{r|c|c|c|c|c|c|c|}
\cline{2-8}
& $0$ \unit{rad} & $\pi/6$ \unit{rad} & $\pi/4$ \unit{rad} & $\pi/3$ \unit{rad} & $\pi/2$ \unit{rad} & $\pi$ \unit{rad} & $3\pi/2$ \unit{rad} \\
& $0$ \si{\radian} & $\pi/6$ \si{\radian} & $\pi/4$ \si{\radian} & $\pi/3$ \si{\radian} & $\pi/2$ \si{\radian} & $\pi$ \si{\radian} & $3\pi/2$ \si{\radian} \\
\cline{2-8}
& $0\degree$ & $30\degree$ & $45\degree$ & $60\degree$ & $90\degree$ & $180\degree$ & $270\degree$\\
\hline
@ -4125,7 +4125,7 @@ on $\overrightarrow{d_{r}}$ és el vector director de la recta i $\overrightarro
\centering
\begin{tabular}{r|c|c|c|c|c|c|c|}
\cline{2-8}
& $0$ \unit{rad} & $\pi/6$ \unit{rad} & $\pi/4$ \unit{rad} & $\pi/3$ \unit{rad} & $\pi/2$ \unit{rad} & $\pi$ \unit{rad} & $3\pi/2$ \unit{rad} \\
& $0$ \si{\radian} & $\pi/6$ \si{\radian} & $\pi/4$ \si{\radian} & $\pi/3$ \si{\radian} & $\pi/2$ \si{\radian} & $\pi$ \si{\radian} & $3\pi/2$ \si{\radian} \\
\cline{2-8}
& $0\degree$ & $30\degree$ & $45\degree$ & $60\degree$ & $90\degree$ & $180\degree$ & $270\degree$\\
\hline


+ 6
- 0
07-probabilitat.tex View File

@ -1321,3 +1321,9 @@ dos components, i que en el $32 \%$ dels casos falla $B$ no havent fallat $A$, d
\begin{exercise}Una urna, $A$, conté 5 bolles blanques i 3 de negres. Una altra urna, $B$, en té 6 de blanques i 4 de negres. Elegim una urna a l'atzar i extraiem dues bolles, que resulten ser negres. Trobeu la probabilitat de què l'urna elegida hagi estat la $B$.
\end{exercise}
\begin{exercise}La probabilitat que un missatge de correu electrònic sigui {\sl spam} varia depenent de la llengua en la qual està escrita: si el missatge està escrit en català, la probabilitat és de 1 de cada 20, mentre que si el missatge està escrit en anglès, la probabilitat augmenta a un 10\%. En la bústia de correu electrònic d'una persona només trobam missatges en aquestes dues llengües: hi ha 300 missatges en català i 100 missatges en anglès.
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
\item Si es tria un missatge de correu electrònic a l'atzar, quina probabilitat hi ha que sigui {\sl spam}
\item Sabent que un missatge no és {\sl spam}, quina probabilitat tenim que estiugi escrit en català?
\end{enumerate}
\end{exercise}

BIN
apunts.pdf View File


+ 1
- 1
apunts.tex View File

@ -30,7 +30,7 @@
\usepackage{amsthm}
\usepackage{thmtools}
% Units
\usepackage{units}
\usepackage{siunitx}
% Tables
\usepackage{array}
% QR code


Loading…
Cancel
Save