Browse Source

correcció d'errors

master v2.4.9
Xavier B. 11 months ago
parent
commit
c4bf8b1e8d
4 changed files with 4 additions and 4 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +1
  -1
    05-geometria.tex
 3. +2
  -2
    07-probabilitat.tex
 4. BIN
    apunts.pdf

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@ -50,7 +50,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent
Mathematics Subject Classification (2010):
97-01, 97A10
La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.8}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.9}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(math.floor(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1))
}}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:


+ 1
- 1
05-geometria.tex View File

@ -3228,7 +3228,7 @@ Aleshores:%
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
\item $r \colon \left\{x+2y + 3z +1 =0, x-y+z =0 \right\}$ i $s \colon \left\{2x+y+4z +1 =0, x-y+z + 3 =0 \right\}$
\item $r \colon \left\{ x-2y+z+3=0, 2x-y+z-4=0\right\}$ i $s \colon \left\{ 3x-3y+2z-1=0, x+y-7=0\right\}$
\item $s \colon \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-1}$ i $s \colon \left\{ 2x - 6y + z -1 = 0, x - z +3 = 0\right\}$
\item $r \colon \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-1}$ i $s \colon \left\{ 2x - 6y + z -1 = 0, x - z +3 = 0\right\}$
\end{enumerate}
\end{exercise}


+ 2
- 2
07-probabilitat.tex View File

@ -322,7 +322,7 @@ En particular:
\end{enumerate}
\end{enumerate}
\begin{claim}Les més importants són les propietats distributives i les lleis de de Morgan.
\begin{claim}Les més importants són les propietats distributives i les lleis de De Morgan.
\end{claim}
\begin{exercise}Es disposa d'una urna amb bolles numerades de l'1 al 16, de la qual s'extreu una bolla. Considerem els esdeveniments següents:
@ -332,7 +332,7 @@ En particular:
\item $C$ = treure un nombre parell
\item $D$ = treure un múltiple de 3
\end{enumerate}
Calculeu \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\Omega$, \item $A \cap B$, \item $A \cup B$, \item $B \cap C$, \item $C \cap D$, \item $C \cup D$, \item $B^c$, \item $A\setminus B$, $B \setminus A$ \end{enumerate*}. Existeixen esdeveniments incompatible entre si?
Calculeu \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\Omega$, \item $A \cap B$, \item $A \cup B$, \item $B \cap C$, \item $C \cap D$, \item $C \cup D$, \item $B^c$, \item $A\setminus B$, $B \setminus A$ \end{enumerate*}. Existeixen esdeveniments incompatibles entre si?
\end{exercise}
\begin{exercise} Es llança una ruleta de 10 costats, numerats de la següent manera: 2, 4, 6, 8, \ldots, 20, i s'observa el resultat obtingut.


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save