Browse Source

diverses millores menors (closes #27)

main
Xavier B. 1 month ago
parent
commit
b91b6d298c
Signed by: somenxavier GPG Key ID: 013AFF65583FF916
4 changed files with 5 additions and 5 deletions
 1. +1
  -1
    05-geometria.tex
 2. +1
  -1
    07-probabilitat.tex
 3. +3
  -3
    11-examens.tex
 4. BIN
    apunts.pdf

+ 1
- 1
05-geometria.tex View File

@ -1465,7 +1465,7 @@ x & = - 5 \lambda\\
y & = 2 - 6 \lambda
\end{aligned} \right.$
\item $r \colon \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4}$ i $s \colon \frac{x}{10} = \frac{y+8}{-1}$
\item $r \colon 3x - 2y + 6 = 0$ i $s \colon 7y -8x + 2 = 0$
\item $r \colon 3x - 2y + 6 = 0$ i $s \colon -8x + 7y + 2 = 0$
\item $r \colon y = 4x - 2$ i $s \colon y = 10x - 8$
\item $r \colon y = 4x -2$ i $s \colon y= 4x-10$
\item $r \colon \left\{\begin{aligned}


+ 1
- 1
07-probabilitat.tex View File

@ -439,7 +439,7 @@ Expliqueu el significat de
\begin{exercise}\label{exer:js-probabilitat-2}Considerem els esdeveniments ``ser oient de RNE'', ``set oient de la SER'', ``ser oient de M80''. Expreseu, mitjançant operacions amb esdeveniments, els esdeveniments següents: \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item ``ser oient de només dues emissores'', \item ``ser oient de RNE però no de la SER ni de M80'', \item ``ser oient de, almenys, una emissora'', \item `escoltar alguna emissora però no les tres'', \item ``no escoltar més d'una emissora'' \end{enumerate*}
\end{exercise}
\section{Probabilitat}
\chapter{Probabilitat}
La probabilitat és la mesura de la certesa de què ocorri un cert esdeveniment aleatori, és a dir, la probabilitat mesura la {\em facilitat} de què l'esdeveniment tengui lloc: a major probabilitat, majors són les possibilitats de què l'esdeveniment ocorri. A cada esdeveniment se li associa un nombre, de $0$ a $1$:
\begin{itemize}


+ 3
- 3
11-examens.tex View File

@ -311,14 +311,14 @@ Determinau l'equació contínua de la recta que té per vector director el vecto
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
\item Quina probabilitat hi ha que un individu, triat a l'atzar i que duu {\em El País} sota l'aixella, sigui lector de {\em La Vanguardia}?
\item I, si duu {\em La Vanguardia}, quina és la probabilitat que llegeixi {\em El País}?
\item Expressau i interpretau els resultats obtinguts als apartats anteriors enpercentatge de lectors.
\item Expressau i interpretau els resultats obtinguts als apartats anteriors en percentatge de lectors.
\end{enumerate}
\end{exercise}
\begin{exercise}[2011]En una determinada fàbrica d'automòbils, el 6\% dels cotxes tenen defectes en el motor, el 8\% tenen defectes en la carrosseria i el 2\% té defectes en ambdós [components]. Sigui $A$ el succés "el cotxe té defecte en el motor" i $B$ el succés "el cotxe té defecte en la carrosseria". Es demana:
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
\item Expressar les dades proporcionades a l'enunciat com a probabilitats relacionades anb els successos $A$ i $B$.
\item Expressar les dades proporcionades a l'enunciat com a probabilitats relacionades amb els successos $A$ i $B$.
\item Quina és la probabilitat que un cotxe tingui almenys un defecte?
\item I la probabilitat que un cotxe no sigui defectuós?
\item Expressau i interpretau els resultats obtinguts als apartats $b)$ i $c)$ en percentatge de cotxes
@ -357,7 +357,7 @@ U1: 3 blanques i 2 negres; U2: 4 blanques i 2 negres; U3: 1 blanca i 3 negres,
\begin{exercise}[2016.a] En una aula de dibuix hi ha 40 cadires, 30 amb respatller i 10 sense. Entre les cadires sense respatller n'hi ha 3 de noves, i entre les cadires amb respatller n'hi ha 7 de noves. Triada a l'atzar una cadira, quina és la probabilitat qie sigui nova?
\end{exercise}
\begin{exercise}[2016.b]En un experiment se sap que $p(B) = 0,3$ i $p(A \mid B) =) 0,1$. Determinau $p(A \cap B)$.
\begin{exercise}[2016.b]En un experiment se sap que $p(B) = 0,3$ i $p(A \mid B) = 0,1$. Determinau $p(A \cap B)$.
\end{exercise}
\begin{exercise}[2017]Un CEO d'una empresa balear té una reunió a Madrid i ha de triar de forma equiprobable entre dues companyies aèries. La probabilitat d'arribar amb retard amb la companyia $A$ és de $0,25$ i amb la companyia $B$ és de $0,10$.


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save