Browse Source

correcció d'un error a la solució

tags/v2.4.1^0
Xavier B. 8 months ago
parent
commit
b1a092a646
3 changed files with 2 additions and 2 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +1
  -1
    08-apendix.tex
 3. BIN
    apunts.pdf

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -50,7 +50,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent
Mathematics Subject Classification (2010):
97-01, 97A10

La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.0-pre}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://artixlinux.org/}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.2}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://artixlinux.org/}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1)
}a}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:


+ 1
- 1
08-apendix.tex View File

@@ -582,7 +582,7 @@ També pot ser que no tengui arrels reals: per exemple $x^2 + 2$ no té arrels r
\end{enumerate}
\end{exercise}

\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-8$, $0$ i $5$, \item $-5$, $\frac{-7}{2}$ i $9$, \item $0$, $2$ i $\pm \sqrt{3}$, \item $\pm \sqrt{2}$, $2$ i $-3$, \item $2$, $-3$, $0$ i $5$, \item $0$ (doble), $2$ i $-30$ \end{enumerate*} \end{solution*}
\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-8$, $0$ i $5$, \item $-5$, $\frac{-7}{2}$ i $9$, \item $0$, $2$ i $\\sqrt[3]{3}$, \item $\pm \sqrt{2}$, $2$ i $-3$, \item $2$, $-3$, $0$ i $5$, \item $0$ (doble), $2$ i $-30$ \end{enumerate*} \end{solution*}


\begin{exercise}Resoleu les equacions següents:


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save