Browse Source

Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus

tags/versio-1.6
Xavier 4 years ago
parent
commit
993abd8f52
9 changed files with 7 additions and 26 deletions
 1. 3
  22
    04-algebra-lineal.tex
 2. 0
  0
    LICENSE.md
 3. BIN
    _shake_build/.database
 4. 4
  4
    apunts.loe
 5. BIN
    apunts.pdf
 6. BIN
    figs/MBFNA300.wmf
 7. BIN
    graphics/MBFNA300__1.pdf
 8. BIN
    graphics/propies-1.jpg
 9. BIN
    graphics/propies-1a.jpeg

+ 3
- 22
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -91,27 +91,8 @@ De la mateixa manera que per als determinants d'ordre 2, els termes del determin
91 91
 
92 92
 \begin{figure}[h!ptb]\begin{center}
93 93
 
94
-\begin{tikzpicture}[scale=0.75, decoration={
95
-markings,mark=at position 0.8 with {\arrow[green,line width=1mm]{>}}}]
96
-  % determinants
97
-  \draw[line width=1.5pt] (-0.5,-0.5) -- (-0.5,2.5);
98
-  \draw[line width=1.5pt] (4.5,-0.5) -- (4.5,2.5);
99
-  % fletxes
100
-  \draw[postaction={decorate},color=red] (0,2) -- (2,1) -- (4,0);
101
-  % punts
102
-  \filldraw[color=blue] (0,0) circle (2pt);
103
-  \filldraw[color=blue] (0,1) circle (2pt);
104
-  \filldraw[color=blue] (0,2) circle (2pt);
105
-  \filldraw[color=blue] (2,0) circle (2pt);
106
-  \filldraw[color=blue] (2,1) circle (2pt);
107
-  \filldraw[color=blue] (2,2) circle (2pt);
108
-  \filldraw[color=blue] (4,0) circle (2pt);
109
-  \filldraw[color=blue] (4,1) circle (2pt);
110
-  \filldraw[color=blue] (4,2) circle (2pt);
111
-\end{tikzpicture}
112
-
113
-
114
-\includegraphics[natheight=1.5368in, natwidth=3.627in, height=1.5013in, width=3.5068in]{./graphics/MBFNA300__1.pdf}
94
+%[natheight=1.5368in, natwidth=3.627in, height=1.5013in, width=3.5068in]
95
+\includegraphics[width=\textwidth]{./graphics/propies-1a.jpeg}
115 96
 \end{center}\end{figure}
116 97
 
117 98
 \begin{example}
@@ -299,7 +280,7 @@ Calculeu l'adjunt de l'element central i de l'element $a_{13}$ del determinant%
299 280
 
300 281
 Per al càlcul de determinants d'ordre 4 o majors s'utilitza el {\em\color{blue}desenvolupament}\index{desenvopulament d'un determinant} per una filera o una columna, que consisteix en calcular un determinant d'ordre $n$ a partir de $n$ determinants d'ordre $n-1$. Les passes a seguir són les següents:
301 282
 
302
-\begin{algorithm}[desenvolupament d'un determinant]
283
+\begin{algorithm}[desenvolupament d'un determinant]\hfill%
303 284
 
304 285
 \begin{enumerate}
305 286
 \item Es tria una filera o columna qualsevol (la tria és arbitrària)

figs/LICENSE.md → LICENSE.md View File


BIN
_shake_build/.database View File


+ 4
- 4
apunts.loe View File

@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
 \contentsline {example}{\numberline {1}Exemple}{20}{example.1}
3 3
 \contentsline {algorithm}{\numberline {1}Algorisme\thmtformatoptarg {regla de Sarrus}}{20}{algorithm.1}
4 4
 \contentsline {example}{\numberline {2}Exemple}{20}{example.2}
5
-\contentsline {exercise}{\numberline {1}Exercici}{20}{exercise.1}
5
+\contentsline {exercise}{\numberline {1}Exercici}{21}{exercise.1}
6 6
 \contentsline {solution*}{\numberline {\let \autodot \@empty }Solució}{21}{thmt@dummyctr.dummy.5}
7 7
 \contentsline {definition}{\numberline {1}Definició\thmtformatoptarg {menor complementari}}{21}{definition.1}
8 8
 \contentsline {example}{\numberline {3}Exemple}{21}{example.3}
@@ -13,16 +13,16 @@
13 13
 \contentsline {example}{\numberline {5}Exemple}{23}{example.5}
14 14
 \contentsline {exercise}{\numberline {3}Exercici}{23}{exercise.3}
15 15
 \contentsline {definition}{\numberline {3}Definició}{23}{definition.3}
16
-\contentsline {claim}{\numberline {1}Observació}{25}{claim.1}
16
+\contentsline {claim}{\numberline {1}Observació}{24}{claim.1}
17 17
 \contentsline {exercise}{\numberline {4}Exercici}{25}{exercise.4}
18 18
 \contentsline {algorithm}{\numberline {3}Algorisme\thmtformatoptarg {Regla de Chio}}{27}{algorithm.3}
19 19
 \contentsline {example}{\numberline {6}Exemple}{27}{example.6}
20
-\contentsline {exercise}{\numberline {5}Exercici}{28}{exercise.5}
20
+\contentsline {exercise}{\numberline {5}Exercici}{27}{exercise.5}
21 21
 \contentsline {exercise}{\numberline {6}Exercici}{28}{exercise.6}
22 22
 \contentsline {exercise}{\numberline {7}Exercici}{28}{exercise.7}
23 23
 \contentsline {exercise}{\numberline {8}Exercici}{28}{exercise.8}
24 24
 \contentsline {exercise}{\numberline {9}Exercici}{28}{exercise.9}
25
-\contentsline {exercise}{\numberline {10}Exercici}{29}{exercise.10}
25
+\contentsline {exercise}{\numberline {10}Exercici}{28}{exercise.10}
26 26
 \contentsline {exercise}{\numberline {11}Exercici}{29}{exercise.11}
27 27
 \contentsline {exercise}{\numberline {12}Exercici}{29}{exercise.12}
28 28
 \contentsline {exercise}{\numberline {13}Exercici}{29}{exercise.13}

BIN
apunts.pdf View File


BIN
figs/MBFNA300.wmf View File


BIN
graphics/MBFNA300__1.pdf View File


BIN
graphics/propies-1.jpg View File


BIN
graphics/propies-1a.jpeg View File


Loading…
Cancel
Save