Browse Source

Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus

master
Xavier 6 years ago
parent
commit
993abd8f52
9 changed files with 7 additions and 26 deletions
 1. +3
  -22
    04-algebra-lineal.tex
 2. +0
  -0
    LICENSE.md
 3. BIN
    _shake_build/.database
 4. +4
  -4
    apunts.loe
 5. BIN
    apunts.pdf
 6. BIN
    figs/MBFNA300.wmf
 7. BIN
    graphics/MBFNA300__1.pdf
 8. BIN
    graphics/propies-1.jpg
 9. BIN
    graphics/propies-1a.jpeg

+ 3
- 22
04-algebra-lineal.tex View File

@ -91,27 +91,8 @@ De la mateixa manera que per als determinants d'ordre 2, els termes del determin
\begin{figure}[h!ptb]\begin{center}
\begin{tikzpicture}[scale=0.75, decoration={
markings,mark=at position 0.8 with {\arrow[green,line width=1mm]{>}}}]
% determinants
\draw[line width=1.5pt] (-0.5,-0.5) -- (-0.5,2.5);
\draw[line width=1.5pt] (4.5,-0.5) -- (4.5,2.5);
% fletxes
\draw[postaction={decorate},color=red] (0,2) -- (2,1) -- (4,0);
% punts
\filldraw[color=blue] (0,0) circle (2pt);
\filldraw[color=blue] (0,1) circle (2pt);
\filldraw[color=blue] (0,2) circle (2pt);
\filldraw[color=blue] (2,0) circle (2pt);
\filldraw[color=blue] (2,1) circle (2pt);
\filldraw[color=blue] (2,2) circle (2pt);
\filldraw[color=blue] (4,0) circle (2pt);
\filldraw[color=blue] (4,1) circle (2pt);
\filldraw[color=blue] (4,2) circle (2pt);
\end{tikzpicture}
\includegraphics[natheight=1.5368in, natwidth=3.627in, height=1.5013in, width=3.5068in]{./graphics/MBFNA300__1.pdf}
%[natheight=1.5368in, natwidth=3.627in, height=1.5013in, width=3.5068in]
\includegraphics[width=\textwidth]{./graphics/propies-1a.jpeg}
\end{center}\end{figure}
\begin{example}
@ -299,7 +280,7 @@ Calculeu l'adjunt de l'element central i de l'element $a_{13}$ del determinant%
Per al càlcul de determinants d'ordre 4 o majors s'utilitza el {\em\color{blue}desenvolupament}\index{desenvopulament d'un determinant} per una filera o una columna, que consisteix en calcular un determinant d'ordre $n$ a partir de $n$ determinants d'ordre $n-1$. Les passes a seguir són les següents:
\begin{algorithm}[desenvolupament d'un determinant]
\begin{algorithm}[desenvolupament d'un determinant]\hfill%
\begin{enumerate}
\item Es tria una filera o columna qualsevol (la tria és arbitrària)


figs/LICENSE.md → LICENSE.md View File


BIN
_shake_build/.database View File


+ 4
- 4
apunts.loe View File

@ -2,7 +2,7 @@
\contentsline {example}{\numberline {1}Exemple}{20}{example.1}
\contentsline {algorithm}{\numberline {1}Algorisme\thmtformatoptarg {regla de Sarrus}}{20}{algorithm.1}
\contentsline {example}{\numberline {2}Exemple}{20}{example.2}
\contentsline {exercise}{\numberline {1}Exercici}{20}{exercise.1}
\contentsline {exercise}{\numberline {1}Exercici}{21}{exercise.1}
\contentsline {solution*}{\numberline {\let \autodot \@empty }Solució}{21}{thmt@dummyctr.dummy.5}
\contentsline {definition}{\numberline {1}Definició\thmtformatoptarg {menor complementari}}{21}{definition.1}
\contentsline {example}{\numberline {3}Exemple}{21}{example.3}
@ -13,16 +13,16 @@
\contentsline {example}{\numberline {5}Exemple}{23}{example.5}
\contentsline {exercise}{\numberline {3}Exercici}{23}{exercise.3}
\contentsline {definition}{\numberline {3}Definició}{23}{definition.3}
\contentsline {claim}{\numberline {1}Observació}{25}{claim.1}
\contentsline {claim}{\numberline {1}Observació}{24}{claim.1}
\contentsline {exercise}{\numberline {4}Exercici}{25}{exercise.4}
\contentsline {algorithm}{\numberline {3}Algorisme\thmtformatoptarg {Regla de Chio}}{27}{algorithm.3}
\contentsline {example}{\numberline {6}Exemple}{27}{example.6}
\contentsline {exercise}{\numberline {5}Exercici}{28}{exercise.5}
\contentsline {exercise}{\numberline {5}Exercici}{27}{exercise.5}
\contentsline {exercise}{\numberline {6}Exercici}{28}{exercise.6}
\contentsline {exercise}{\numberline {7}Exercici}{28}{exercise.7}
\contentsline {exercise}{\numberline {8}Exercici}{28}{exercise.8}
\contentsline {exercise}{\numberline {9}Exercici}{28}{exercise.9}
\contentsline {exercise}{\numberline {10}Exercici}{29}{exercise.10}
\contentsline {exercise}{\numberline {10}Exercici}{28}{exercise.10}
\contentsline {exercise}{\numberline {11}Exercici}{29}{exercise.11}
\contentsline {exercise}{\numberline {12}Exercici}{29}{exercise.12}
\contentsline {exercise}{\numberline {13}Exercici}{29}{exercise.13}


BIN
apunts.pdf View File


BIN
figs/MBFNA300.wmf View File


BIN
graphics/MBFNA300__1.pdf View File


BIN
graphics/propies-1.jpg View File

Before After
Width: 2048  |  Height: 1536  |  Size: 673 KiB

BIN
graphics/propies-1a.jpeg View File

Before After
Width: 1830  |  Height: 285  |  Size: 60 KiB

Loading…
Cancel
Save