Browse Source

millora d'esquema de pas d'equacions de rectes

master
Xavier B. 2 weeks ago
parent
commit
8f2c3729e4
Signed by: somenxavier GPG Key ID: 013AFF65583FF916
2 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +2
    -2
      05-geometria.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 2
- 2
05-geometria.tex View File

@ -2310,10 +2310,10 @@ Tenim diverses equacions per a expressar una recta (\autoref{fig:relacions-equac
\tikzstyle{every path}=[line]
\path[<->] (vectorial) -- (parametrica);
\path[<->] (parametrica) -- (continua);
\path (continua) -- node [midway] {igualar eqs.} (implicita);
\path (continua) -- node [midway, anchor=east] {producte creuat equacions} (implicita);
\path[dashed] (p) -- (v);
\path[loosely dashed] (implicita) |- node[midway] {substituir $x$, $y$, $z$} (p);
\path[loosely dashed] (implicita) edge [bend right] node[midway, anchor=north west] {prod. vect.} (v);
\path[loosely dashed] (implicita) edge [bend right] node[midway, anchor=north west] {producte vectorial} (v);
% rectangles
\begin{pgfonlayer}{background}
% Compute a few helper coordinates


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save