Browse Source

correcció d'alguns errors

tags/v2.3.0
Xavier 3 years ago
parent
commit
6d91d85579
4 changed files with 10 additions and 7 deletions
 1. +3
  -1
    03-prefaci.tex
 2. +1
  -1
    04-algebra-lineal.tex
 3. +6
  -5
    07-probabilitat.tex
 4. BIN
    apunts.pdf

+ 3
- 1
03-prefaci.tex View File

@@ -1,11 +1,13 @@
\chapter*{Prefaci}

\markboth{PREFACI}{PREFACI}
En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}tiques d'\href{http://estudis.uib.cat/grau/acces/mes_grans25/}{Acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys}. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s, nom\'{e}s, un manual principalment pr\`{a}ctic d'una part del temari d'aquestes proves.
En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}tiques d'\href{http://estudis.uib.cat/grau/acces/mes_grans25/}{Acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys}\footnote{El motiu principal d'aquest fet és que, encara que el manual les tengués, no es tendria temps material de veure-les a classe amb els set mesos d'un curs de preparació a la UIB de qualsevol ESPA.}. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s, nom\'{e}s, un manual principalment pr\`{a}ctic d'una part del temari d'aquestes proves.

S'han deixat de banda els aspectes m\'{e}s formals propis d'un curs amb els continguts que es tractaran aqu\'{\i}, i, per aquest motiu, algunes de les definicions es presenten d'una manera intuïtiva i m\'{e}s propera als alumnes.

D'altra banda, nom\'{e}s es necessari un coneixement elemental de Matem\`{a}tiques per poder seguir aquestes notes: operacions amb els diferents tipus de nombres, resoluci\'{o} d'equacions de primer i segon grau, etc. (vegeu l'\autoref{apendix}).

El nivell dels continguts es correspondria, essencialment, amb un segon de batxillerat excepte la part de Geometria al pla i Probabilitat que equivaldria a un nivell de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

\bigskip
Palma, \today.

+ 1
- 1
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -4430,7 +4430,7 @@ ax+3y+z & = & a+2%

\subsection{Problemes de sistemes d'equacions}

\begin{exercise}\label{exer:espuig-sistemes-1}En una fàbrica produeixen cotxes blancs, negres i vermells. Fabriquen 140 cotxes diaris. El nombre de cotxes negres representa $3/5$ del nombre de cotxes blancs, i el nombre de cotxes vermells és $1/4$ del nombre de cotxes negres. Quants cotxes de cada color es fabriquen cada dia?
\begin{exercise}\label{exer:espuig-sistemes-1}En una fàbrica es produeixen cotxes blancs, negres i vermells. Fabriquen 140 cotxes diaris. El nombre de cotxes negres representa $3/5$ del nombre de cotxes blancs, i el nombre de cotxes vermells és $1/4$ del nombre de cotxes negres. Quants cotxes de cada color es fabriquen cada dia?
% Exercici d'Alícia Espuig
\end{exercise}+ 6
- 5
07-probabilitat.tex View File

@@ -175,7 +175,7 @@ X,X\right) \right\}

Col·loquialment, la unió de dos esdeveniments és aquell esdeveniment que ocorre quan ocorre, al menys, un dels dos. De la definició és veu que $A\cup B$ és el mateix que $B\cup A$.

Gràficament, aquest concepte es pot representar mitjançant un diagrama de Venn (\autoref{fig:operacions-conjunts-unio}):
Gràficament, aquest concepte es pot representar mitjançant un \term{diagrama de Venn}\index{diagrama!de Venn} (\autoref{fig:operacions-conjunts-unio}):

\begin{figure}[h!]
\centering
@@ -257,7 +257,7 @@ Gràficament, aquest concepte es pot representar mitjançant un diagrama de Venn
\end{subfigure}


\caption{Operacions entre esdeveniments}
\caption{Operacions entre esdeveniments representats mitjançant diagrames de Venn}
\label{fig:operacions-conjunts}
\end{figure}

@@ -280,7 +280,7 @@ De manera informal, l'esdeveniment intersecció de dos esdeveniment és aquell q
\item $A \setminus B$ = $\{6\}$
\item $B \setminus A$ = $\{1,2\}$
\item $A^c$ = el contrari de què surti parell = $\{1,3,5\}$
\item $B^c$ = el contrari de què surti un nombre menor que 5 = $\{6\}$
\item $B^c$ = el contrari de què surti un nombre menor que 5 = $\{5, 6\}$
\end{itemize}
\end{example}

@@ -322,7 +322,8 @@ En particular:
\end{enumerate}
\end{enumerate}

Les més importants són les propietats distributives i les lleis de de Morgan.
\begin{claim}Les més importants són les propietats distributives i les lleis de de Morgan.
\end{claim}

\begin{exercise}Es disposa d'una urna amb bolles numerades de l'1 al 16, de la qual s'extreu una bolla. Considerem els esdeveniments següents:
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
@@ -668,7 +669,7 @@ Existeixen diverses tècniques per a calcular les probabilitats dels experiments
\end{enumerate}

\begin{solution*}
En primer lloc, facem un \term{diagrama d'arbre}\index{diagrama d'arbre} (\autoref{fig:diagrama-arbre-0}).
En primer lloc, facem un \term{diagrama d'arbre}\index{diagrama!d'arbre} (\autoref{fig:diagrama-arbre-0}).

\begin{figure}[h!]
\centering


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save