Browse Source

correcció d'alguns errors

tags/v2.3.0
Xavier 2 years ago
parent
commit
6d91d85579
4 changed files with 10 additions and 7 deletions
 1. 3
  1
    03-prefaci.tex
 2. 1
  1
    04-algebra-lineal.tex
 3. 6
  5
    07-probabilitat.tex
 4. BIN
    apunts.pdf

+ 3
- 1
03-prefaci.tex View File

@@ -1,11 +1,13 @@
1 1
 \chapter*{Prefaci}
2 2
 
3 3
 \markboth{PREFACI}{PREFACI}
4
-En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}tiques d'\href{http://estudis.uib.cat/grau/acces/mes_grans25/}{Acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys}. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s, nom\'{e}s, un manual principalment pr\`{a}ctic d'una part del temari d'aquestes proves.
4
+En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}tiques d'\href{http://estudis.uib.cat/grau/acces/mes_grans25/}{Acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys}\footnote{El motiu principal d'aquest fet és que, encara que el manual les tengués, no es tendria temps material de veure-les a classe amb els set mesos d'un curs de preparació a la UIB de qualsevol ESPA.}. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s, nom\'{e}s, un manual principalment pr\`{a}ctic d'una part del temari d'aquestes proves.
5 5
 
6 6
 S'han deixat de banda els aspectes m\'{e}s formals propis d'un curs amb els continguts que es tractaran aqu\'{\i}, i, per aquest motiu, algunes de les definicions es presenten d'una manera intuïtiva i m\'{e}s propera als alumnes.
7 7
 
8 8
 D'altra banda, nom\'{e}s es necessari un coneixement elemental de Matem\`{a}tiques per poder seguir aquestes notes: operacions amb els diferents tipus de nombres, resoluci\'{o} d'equacions de primer i segon grau, etc. (vegeu l'\autoref{apendix}).
9 9
 
10
+El nivell dels continguts es correspondria, essencialment, amb un segon de batxillerat excepte la part de Geometria al pla i Probabilitat que equivaldria a un nivell de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
11
+
10 12
 \bigskip
11 13
 Palma, \today.

+ 1
- 1
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -4430,7 +4430,7 @@ ax+3y+z & = & a+2%
4430 4430
 
4431 4431
 \subsection{Problemes de sistemes d'equacions}
4432 4432
 
4433
-\begin{exercise}\label{exer:espuig-sistemes-1}En una fàbrica produeixen cotxes blancs, negres i vermells. Fabriquen 140 cotxes diaris. El nombre de cotxes negres representa $3/5$ del nombre de cotxes blancs, i el nombre de cotxes vermells és $1/4$ del nombre de cotxes negres. Quants cotxes de cada color es fabriquen cada dia?
4433
+\begin{exercise}\label{exer:espuig-sistemes-1}En una fàbrica es produeixen cotxes blancs, negres i vermells. Fabriquen 140 cotxes diaris. El nombre de cotxes negres representa $3/5$ del nombre de cotxes blancs, i el nombre de cotxes vermells és $1/4$ del nombre de cotxes negres. Quants cotxes de cada color es fabriquen cada dia?
4434 4434
 % Exercici d'Alícia Espuig
4435 4435
 \end{exercise}
4436 4436
 

+ 6
- 5
07-probabilitat.tex View File

@@ -175,7 +175,7 @@ X,X\right) \right\}
175 175
 
176 176
 Col·loquialment, la unió de dos esdeveniments és aquell esdeveniment que ocorre quan ocorre, al menys, un dels dos. De la definició és veu que $A\cup B$ és el mateix que $B\cup A$.
177 177
 
178
-Gràficament, aquest concepte es pot representar mitjançant un diagrama de Venn (\autoref{fig:operacions-conjunts-unio}):
178
+Gràficament, aquest concepte es pot representar mitjançant un \term{diagrama de Venn}\index{diagrama!de Venn} (\autoref{fig:operacions-conjunts-unio}):
179 179
 
180 180
 \begin{figure}[h!]
181 181
   \centering
@@ -257,7 +257,7 @@ Gràficament, aquest concepte es pot representar mitjançant un diagrama de Venn
257 257
   \end{subfigure}
258 258
 
259 259
 
260
-  \caption{Operacions entre esdeveniments}
260
+  \caption{Operacions entre esdeveniments representats mitjançant diagrames de Venn}
261 261
   \label{fig:operacions-conjunts}
262 262
 \end{figure}
263 263
 
@@ -280,7 +280,7 @@ De manera informal, l'esdeveniment intersecció de dos esdeveniment és aquell q
280 280
 \item $A \setminus B$ = $\{6\}$
281 281
 \item $B \setminus A$ = $\{1,2\}$
282 282
 \item $A^c$ = el contrari de què surti parell = $\{1,3,5\}$
283
-\item $B^c$ = el contrari de què surti un nombre menor que 5 = $\{6\}$
283
+\item $B^c$ = el contrari de què surti un nombre menor que 5 = $\{5, 6\}$
284 284
 \end{itemize}
285 285
 \end{example}
286 286
 
@@ -322,7 +322,8 @@ En particular:
322 322
 \end{enumerate}
323 323
 \end{enumerate}
324 324
 
325
-Les més importants són les propietats distributives i les lleis de de Morgan.
325
+\begin{claim}Les més importants són les propietats distributives i les lleis de de Morgan.
326
+\end{claim}
326 327
 
327 328
 \begin{exercise}Es disposa d'una urna amb bolles numerades de l'1 al 16, de la qual s'extreu una bolla. Considerem els esdeveniments següents:
328 329
 \begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
@@ -668,7 +669,7 @@ Existeixen diverses tècniques per a calcular les probabilitats dels experiments
668 669
 \end{enumerate}
669 670
 
670 671
 \begin{solution*}
671
-En primer lloc, facem un \term{diagrama d'arbre}\index{diagrama d'arbre} (\autoref{fig:diagrama-arbre-0}).
672
+En primer lloc, facem un \term{diagrama d'arbre}\index{diagrama!d'arbre} (\autoref{fig:diagrama-arbre-0}).
672 673
 
673 674
 \begin{figure}[h!]
674 675
   \centering

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save