Browse Source

correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials

tags/v2.4.5^0
Xavier B. 6 months ago
parent
commit
58e53b73c5
4 changed files with 4 additions and 2 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +2
  -0
    10-solucions.tex
 3. +1
  -1
    11-examens.tex
 4. BIN
    apunts.pdf

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -50,7 +50,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent
Mathematics Subject Classification (2010):
97-01, 97A10

La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.4}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.5-pre}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(math.floor(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1))
}}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:


+ 2
- 0
10-solucions.tex View File

@@ -250,6 +250,8 @@ a & 2 & 0

\item[\ref{exer:espuig-sistemes-4}] Hi ha 3 pomes, 4 peres i 5 plàtans.

\item[\ref{xisco:exer4.21}] Inverteixen 5.000€, 5.000 € i 10.000€.

\end{itemize}

\section{Geometria}


+ 1
- 1
11-examens.tex View File

@@ -264,7 +264,7 @@ z = 4 + 6 \lambda%
\begin{exercise}[2017] \begin{enumerate*}\item Donat el pla $\pi \equiv x + y +z =4$, determinau la recta $r$ que passa pel punt $P=(1,2,4)$ i és perpendicular a $\pi$. \item Calculau el punt d'intersecció de $r$ amb $\pi$.\end{enumerate*}
\end{exercise}

\begin{exercise}[2018.a]Calculau unes equcions paramètriques del pla d'equació implícita $\pi \equiv x + y + z = 3$, i indicau un dels seus punts i dos vectors directors independents.
\begin{exercise}[2018.a]Calculau unes equacions paramètriques del pla d'equació implícita $\pi \equiv x + y + z = 3$, i indicau un dels seus punts i dos vectors directors independents.
\end{exercise}

\begin{exercise}[2018.b]Donada la recta d'equacions paramètriques


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save