Просмотр исходного кода

versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques

master
Xavier 6 лет назад
Родитель
Сommit
4379fb01f8
70 изменённых файлов: 27999 добавлений и 19039 удалений
 1. +9
  -0
    .hgignore
 2. +40
  -0
    01-portada.tex
 3. +36
  -0
    02-drets-d-autor.tex
 4. +17
  -0
    03-prefaci.tex
 5. +3726
  -0
    04-algebra-lineal.tex
 6. +3136
  -0
    05-geometria.tex
 7. +0
  -0
    06-analisi.tex
 8. +2386
  -0
    07-probabilitat.tex
 9. +140
  -0
    08-apendix.tex
 10. +0
  -9518
    APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.bak
 11. Двоичные данные
    APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.pdf
 12. +0
  -9518
    APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.tex
 13. +4
  -3
    README.md
 14. Двоичные данные
    _shake_build/.database
 15. Двоичные данные
    apunts.pdf
 16. +139
  -0
    apunts.tex
 17. +5902
  -0
    cc/by-individual-gros.eps
 18. +5902
  -0
    cc/cc-individual-gros.eps
 19. +0
  -0
    figs/L6KKX900.bmp
 20. +0
  -0
    figs/L6KKX901.wmf
 21. +0
  -0
    figs/L6KKX902.wmf
 22. +0
  -0
    figs/L6KKX903.wmf
 23. +0
  -0
    figs/L6KKX904.bmp
 24. +0
  -0
    figs/L6KKX905.wmf
 25. +0
  -0
    figs/L6KKX906.bmp
 26. +0
  -0
    figs/L6KKX907.wmf
 27. +0
  -0
    figs/L74WFU00.bmp
 28. +0
  -0
    figs/L74WFU01.wmf
 29. +0
  -0
    figs/L74WFU02.wmf
 30. +0
  -0
    figs/L74WFU03.wmf
 31. +0
  -0
    figs/L74WFU04.bmp
 32. +0
  -0
    figs/L74WFU05.wmf
 33. +0
  -0
    figs/L74WFU06.bmp
 34. +0
  -0
    figs/L74WFU07.wmf
 35. +0
  -0
    figs/LICENSE.md
 36. +0
  -0
    figs/LQYDMJ00.bmp
 37. +0
  -0
    figs/LQYDMK01.wmf
 38. +0
  -0
    figs/LQYDML05.wmf
 39. +0
  -0
    figs/LQYDMM06.bmp
 40. +0
  -0
    figs/LQYDMP07.wmf
 41. +0
  -0
    figs/MBC33003.wmf
 42. +0
  -0
    figs/MBC33004.wmf
 43. +0
  -0
    figs/MBC34M05.wmf
 44. +0
  -0
    figs/MBC3GE06.bmp
 45. +0
  -0
    figs/MBC9AF08.bmp
 46. +0
  -0
    figs/MBD1GC00.bmp
 47. +0
  -0
    figs/MBDIU000.wmf
 48. +0
  -0
    figs/MBFNA300.wmf
 49. +0
  -0
    figs/MGH26501.bmp
 50. +0
  -0
    figs/MIJAYE00.bmp
 51. +0
  -0
    figs/MUB5MJ01.wmf
 52. +0
  -0
    figs/MUB5O102.wmf
 53. +0
  -0
    figs/MUB5P703.wmf
 54. +0
  -0
    figs/MY0NRB01.bmp
 55. +0
  -0
    figs/MY3TXL00.wmf
 56. +0
  -0
    figs/MZRPHS00.wmf
 57. +0
  -0
    figs/MZRPQU02.bmp
 58. +0
  -0
    figs/N0UHJ200.wmf
 59. +0
  -0
    figs/N0WAIE00.wmf
 60. +0
  -0
    figs/N1CFL801.wmf
 61. Двоичные данные
    graphics/logos/100px-cepa-llevant.png
 62. Двоичные данные
    graphics/logos/100px-cepa-sud.png
 63. +3466
  -0
    paquets/qrcode/qrcode.dtx
 64. +57
  -0
    paquets/qrcode/qrcode.ins
 65. Двоичные данные
    paquets/qrcode/qrcode.pdf
 66. +3023
  -0
    paquets/qrcode/qrcode.sty
 67. Двоичные данные
    shaking
 68. Двоичные данные
    shaking.hi
 69. +16
  -0
    shaking.hs
 70. Двоичные данные
    shaking.o

+ 9
- 0
.hgignore Просмотреть файл

@ -0,0 +1,9 @@
syntax: glob
*.hi
*.o
*.aux
*.log
*.database
.git/*

+ 40
- 0
01-portada.tex Просмотреть файл

@ -0,0 +1,40 @@
\begin{titlepage}
\begin{center}
\vspace*{1cm}
\rule{\textwidth}{0.4pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
\rule{\textwidth}{1.6pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
{\Huge \textcolor{NavyBlue}{Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}
\rule{\textwidth}{1.6pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
\rule{\textwidth}{0.4pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
\textsc{Teoria i exercicis per a la preparació de les proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys}
\vfill
\vspace{0.8cm}
\vspace{4cm}
\begin{flushleft}
\large
Obra col·laborativa editada per \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{diversos autors}\\
Manacor, \today
\end{flushleft}
\bigskip
\begin{figure}[hptb]
\centering
\begin{tabular}{c c}
\includegraphics{./graphics/logos/100px-cepa-llevant.png} & \includegraphics{./graphics/logos/100px-cepa-sud.png}\\
\space & \space \\
\href{http://www.ceallevant.com}{CEPA Llevant} & \href{http://www.cepasud.cat}{CEPA Sud}
\\
\end{tabular}
\end{figure}
\vspace*{1cm}
\begin{flushright}
\qrcode[height=1.5cm]{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}
\end{flushright}
\end{center}
\end{titlepage}

+ 36
- 0
02-drets-d-autor.tex Просмотреть файл

@ -0,0 +1,36 @@
\section*{{\rm Drets d'autor}}
\noindent\copyright\space \the\year\space Col·laboradors del projecte \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Això vol dir, {\em essencialment}, que podeu copiar, modificar i distribuir qualsevol part de l'obra com vulgueu, sempre que en citeu la font de manera explícita, d'acord amb els termes de la llicència. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
\begin{center}
\texttt{\href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca}}.
\end{center}
\begin{center}
\includegraphics{cc/cc-individual-gros.eps}
\includegraphics{cc/by-individual-gros.eps}
\end{center}
\vfill
\section*{{\rm Informació del document}}
Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{Linux}. La revisió d'aquest document és la \directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l"))
}a. La versió del document és la:
\begin{center}
\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline -n 1 | cut -c -40"))
}
\end{center}
\bigskip
El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades és possible que hi hagi errors --- el més probable de tipus tipogràfic o gramatical. Si en detecteu algun, si us plau, aviseu-nos pel canal que considereu més oportú:
\begin{itemize}
\item \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}{Github/issues}
\item \href{mailto:somenxavier@gmail.com?subject=apunts-uib}{\tt somenxavier@gmail.com}
\end{itemize}
D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi és del nostre gust, l'incorporarem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.

+ 17
- 0
03-prefaci.tex Просмотреть файл

@ -0,0 +1,17 @@
\chapter*{Prefaci}
\markboth{PREFACI}{PREFACI}En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres
de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}%
tiques d'acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25
anys. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en
relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s nom\'{e}s un
manual, m\'{e}s o menys pr\`{a}ctic, d'una part del temari d'aquestes proves.
S'han deixat de costat els aspectes m\'{e}s formals propis d'un curs amb els
continguts que aqu\'{\i} es tractaran, i, per aquest motiu, qualcunes de les
definicions es presenten d'una manera intuïtiva (i m\'{e}s propera a
l'alumne).
D'altra banda, nom\'{e}s es necessari un coneixement de matem\`{a}tiques
elementals (operacions amb els diferents tipus de n\'{u}meros, resoluci\'{o}
d'equacions de primer i segon grau,...) per poder seguir aquestes notes.

+ 3726
- 0
04-algebra-lineal.tex
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


+ 3136
- 0
05-geometria.tex
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


+ 0
- 0
06-analisi.tex Просмотреть файл


+ 2386
- 0
07-probabilitat.tex
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


+ 140
- 0
08-apendix.tex Просмотреть файл

@ -0,0 +1,140 @@
\appendix
\chapter{Ap\`{e}ndix}
Aqu\'{\i} es fa un recordatori de qualcuns continguts de matem\`{a}tiques
elementals.
\section{Operacions amb n\'{u}meros}
\subsection{Sumes i restes}
Si en una expressi\'{o} nom\'{e}s hi apareixen sumes i/o restes de n\'{u}%
meros sencers, el valor final d'aquesta expressi\'{o} es calcula de la seg%
\"{u}ent manera:
\begin{enumerate}
\item es sumen per separat el n\'{u}meros positius i els n\'{u}meros
negatius,
\item es resten els resultats de l'apartat anterior i es posa el signe del
que tengui major valor absolut.
\end{enumerate}
\begin{example}
\begin{equation*}
-2+8-15-3+7=15-20=-5
\end{equation*}
\end{example}
\subsection{Producte i quocient de dos n\'{u}meros}
Per multiplicar o dividir \textit{dos} n\'{u}meros es segueix la seg\"{u}ent
regla: si els dos n\'{u}meros tenen el mateix signe, el resultat del
producte o de la divisi\'{o} \'{e}s positiu, i si els dos n\'{u}meros tenen
signes diferents, el resultat \'{e}s negatiu.
\begin{example}
\begin{equation*}
-2\cdot \left( -3\right) =6
\end{equation*}%
\begin{equation*}
20:\left( -4\right) =-5
\end{equation*}
\end{example}
\section{Equacions de primer grau}
Per resoldre una equaci\'{o} de primer grau es segueixen les passes de
l'exemple seg\"{u}ent:
\begin{example}
Resol l'equaci\'{o}%
\begin{equation*}
5x-\frac{3x+1}{8}=x+\frac{5x-3}{4}-\frac{3}{2}
\end{equation*}
\begin{tabular}{ll}
\textbf{Primer} & $\dfrac{5x}{1}-\dfrac{3x+1}{8}=\dfrac{x}{1}+\dfrac{5x-3}{4}%
-\dfrac{3}{2}$ \\
& \\
\textbf{Segon} & $m.c.m.\left( 8,4,2\right) =8$ \\
& \\
\textbf{Tercer} & $40x-1\cdot \left( 3x+1\right) =8x+2\cdot \left(
5x-3\right) -12$ \\
& \\
\textbf{Quart} & $40x-3x-1=8x+10x-6-12$ \\
& \\
\textbf{Cinqu\`{e}} & $40x-3x-8x-10x=-6-12+1$ \\
& \\
\textbf{Sis\`{e}} & $19x=-17$ \\
& \\
\textbf{Set\`{e}} & $x=\dfrac{-17}{19}$%
\end{tabular}
\end{example}
\section{Equacions de segon grau}
Les equacions de segon grau s\'{o}n de la forma%
\begin{equation*}
ax^{2}+bx+c=0,\text{ amb }a\neq 0
\end{equation*}%
La soluci\'{o} d'aquestes equacions es calcula amb la seg\"{u}ent f\'{o}%
rmula:%
\begin{equation*}
x=\frac{-b\pm \sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
\end{equation*}
\begin{example}
La soluci\'{o} de l'equaci\'{o} $x^{2}-5x+6=0$ \'{e}s%
\begin{eqnarray*}
x &=&\frac{-\left( -5\right) \pm \sqrt{\left( -5\right) ^{2}-4\cdot 1\cdot 6}%
}{2\cdot 1}=\frac{5\pm \sqrt{25-24}}{2}=\frac{5\pm \sqrt{1}}{2} \\
&& \\
&=&\frac{5\pm 1}{2}=\left\{
\begin{array}{c}
\frac{5+1}{2}=\frac{6}{2}=3 \\
\\
\frac{5-1}{2}=\frac{4}{2}=2%
\end{array}%
\right.
\end{eqnarray*}
\end{example}
Les equacions incompletes de segon grau, \'{e}s a dir, aquelles en les quals
$b=0$ o $c=0$ -o tots dos valen zero- es poden resoldre d'una altra manera:
\begin{example}
\begin{equation*}
-3x^{2}+12=0;\text{ }-3x^{2}=-12;\text{ }x^{2}=\frac{-12}{-3}=4;\text{ }%
x=\pm \sqrt{4}=\pm 2
\end{equation*}
\end{example}
\begin{example}
\begin{equation*}
2x^{2}-5x=0;\text{ }x\left( 2x-5\right) =0\text{ }\left\{
\begin{array}{l}
x=0 \\
\\
2x-5=0;\text{ }x=\frac{5}{2}%
\end{array}%
\right.
\end{equation*}
\end{example}
\section{Extracci\'{o} de factor com\'{u}}
El factor com\'{u} d'una expressi\'{o} pot ser un n\'{u}mero, una lletra, o b%
\'{e} ambdues coses:
\begin{example}
\begin{eqnarray*}
-8+12-6+2 &=&2\cdot \left( -4+6-3+1\right) \\
&& \\
-x^{5}+4x^{3}-x^{2} &=&x^{2}\cdot \left( -x^{3}+4x-1\right) \\
&& \\
5x^{6}-10x^{4}-15x^{3} &=&5x^{3}\cdot \left( x^{3}-2x-3\right)
\end{eqnarray*}
\end{example}

+ 0
- 9518
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.bak
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


Двоичные данные
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.pdf Просмотреть файл


+ 0
- 9518
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.tex
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


+ 4
- 3
README.md Просмотреть файл

@ -4,10 +4,11 @@ En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB
# Autoria #
* Xisco
* Xavier Bordoy
L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els [col·laboradors](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col%C2%B7laboradors) d'aquest projecte.
Qualsevol persona que contribueix el projecte està d'acord tàcitament amb la llicència emprada en l'obra.
# Drets d'autor #
Els continguts d'aquest repositori, <span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys</span>, estan subjectes a la llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Reconeixement de Creative Commons 4.0</a>, llevat que s'hi indiqui el contrari.
Els continguts d'aquest repositori, <span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys</span>, estan subjectes a la llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Reconeixement de Creative Commons 4.0</a>, llevat que s'hi indiqui el contrari.

Двоичные данные
_shake_build/.database Просмотреть файл


Двоичные данные
apunts.pdf Просмотреть файл


+ 139
- 0
apunts.tex Просмотреть файл

@ -0,0 +1,139 @@
\documentclass[a4paper,11pt]{book}
% Language
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{catalan}
% Links
\usepackage[unicode=true]{hyperref}
% Colour
\usepackage[usenames,dvipsnames,svgnames,table]{xcolor}
% Headers
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{titlesec}
% Time
\usepackage{datetime}
% Graphics
\usepackage{graphicx}
% AMS packages
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
% Units
\usepackage{units}
% Tables
\usepackage{array}
% QR code
\usepackage{qrcode}
% Theorems (amsthm options)
\newtheorem{theorem}{Teorema}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Corol·lari}
\newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Proposició}
\newtheorem{algorithm}{Algorisme}
\newtheorem{claim}{Observació}
\newtheorem{condition}{Condició}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definition}{Definició}
\newtheorem{example}{Exemple}
\newtheorem{notation}{Notació}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{exercise}{Exercici}
\newtheorem{remark}{Nota}
\newtheorem{solution}{Solució}
% URL settings (hyperref options)
\hypersetup{
colorlinks=true,
linkcolor=blue,
filecolor=blue,
urlcolor=blue,
pdftitle={Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys},
pdfauthor = {Xavier Bordoy},
}
\urlstyle{same}
% Page headings styles (fancyhdr options)
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\renewcommand{\headrulewidth}{1pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\fancyhead[LO]{\textit{\nouppercase{\leftmark}}}
\fancyhead[RE]{\textit{\nouppercase{\rightmark}}}
\fancyhead[RO,LE]{\thepage}
%os.resultof("sha256sum \jobname.tex | cut -c -5"))})}, \today)}
% Headers options (titlesec)
\definecolor{headingcolor}{cmyk}{1,0.5431,0,0.5451}
\titleformat
{\chapter} % command
[hang] % shape
{\huge} % format
{\color{headingcolor}\it\bfseries\LARGE\thechapter} % label
{1ex} % sep
{
\centering
\\
\color{headingcolor}
} % before-code
[
\vspace{5cm}
] % after-code
\titleformat{\section}
{\color{headingcolor}\normalfont\Large\selectfont}{\thesection}{1em}{}
\titleformat{\subsection}
{\color{headingcolor}\normalfont\large\selectfont}{\thesubsection}{1em}{}
\titleformat{\subsubsection}
{\color{headingcolor}\bfseries\selectfont}{\thesubsubsection}{1em}{}
%Why?
\setcounter{MaxMatrixCols}{10}
% Start the document
\begin{document}
% Cover
\include{01-portada}
% Copyright
\newpage
\thispagestyle{empty}
\include{02-drets-d-autor}
% Table of Contents
\newpage
\tableofcontents
% Preface
\include{03-prefaci}
% Àlgebra linela
\include{04-algebra-lineal}
% Geometria
\include{05-geometria}
% Anàlisi
% \include{06-analisi}
% Probabilitat
\include{07-probabilitat}
\end{document}

+ 5902
- 0
cc/by-individual-gros.eps
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


+ 5902
- 0
cc/cc-individual-gros.eps
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


L6KKX900.bmp → figs/L6KKX900.bmp Просмотреть файл


L6KKX901.wmf → figs/L6KKX901.wmf Просмотреть файл


L6KKX902.wmf → figs/L6KKX902.wmf Просмотреть файл


L6KKX903.wmf → figs/L6KKX903.wmf Просмотреть файл


L6KKX904.bmp → figs/L6KKX904.bmp Просмотреть файл


L6KKX905.wmf → figs/L6KKX905.wmf Просмотреть файл


L6KKX906.bmp → figs/L6KKX906.bmp Просмотреть файл


L6KKX907.wmf → figs/L6KKX907.wmf Просмотреть файл


L74WFU00.bmp → figs/L74WFU00.bmp Просмотреть файл


L74WFU01.wmf → figs/L74WFU01.wmf Просмотреть файл


L74WFU02.wmf → figs/L74WFU02.wmf Просмотреть файл


L74WFU03.wmf → figs/L74WFU03.wmf Просмотреть файл


L74WFU04.bmp → figs/L74WFU04.bmp Просмотреть файл


L74WFU05.wmf → figs/L74WFU05.wmf Просмотреть файл


L74WFU06.bmp → figs/L74WFU06.bmp Просмотреть файл


L74WFU07.wmf → figs/L74WFU07.wmf Просмотреть файл


LICENSE.md → figs/LICENSE.md Просмотреть файл


LQYDMJ00.bmp → figs/LQYDMJ00.bmp Просмотреть файл


LQYDMK01.wmf → figs/LQYDMK01.wmf Просмотреть файл


LQYDML05.wmf → figs/LQYDML05.wmf Просмотреть файл


LQYDMM06.bmp → figs/LQYDMM06.bmp Просмотреть файл


LQYDMP07.wmf → figs/LQYDMP07.wmf Просмотреть файл


MBC33003.wmf → figs/MBC33003.wmf Просмотреть файл


MBC33004.wmf → figs/MBC33004.wmf Просмотреть файл


MBC34M05.wmf → figs/MBC34M05.wmf Просмотреть файл


MBC3GE06.bmp → figs/MBC3GE06.bmp Просмотреть файл


MBC9AF08.bmp → figs/MBC9AF08.bmp Просмотреть файл


MBD1GC00.bmp → figs/MBD1GC00.bmp Просмотреть файл


MBDIU000.wmf → figs/MBDIU000.wmf Просмотреть файл


MBFNA300.wmf → figs/MBFNA300.wmf Просмотреть файл


MGH26501.bmp → figs/MGH26501.bmp Просмотреть файл


MIJAYE00.bmp → figs/MIJAYE00.bmp Просмотреть файл


MUB5MJ01.wmf → figs/MUB5MJ01.wmf Просмотреть файл


MUB5O102.wmf → figs/MUB5O102.wmf Просмотреть файл


MUB5P703.wmf → figs/MUB5P703.wmf Просмотреть файл


MY0NRB01.bmp → figs/MY0NRB01.bmp Просмотреть файл


MY3TXL00.wmf → figs/MY3TXL00.wmf Просмотреть файл


MZRPHS00.wmf → figs/MZRPHS00.wmf Просмотреть файл


MZRPQU02.bmp → figs/MZRPQU02.bmp Просмотреть файл


N0UHJ200.wmf → figs/N0UHJ200.wmf Просмотреть файл


N0WAIE00.wmf → figs/N0WAIE00.wmf Просмотреть файл


N1CFL801.wmf → figs/N1CFL801.wmf Просмотреть файл


Двоичные данные
graphics/logos/100px-cepa-llevant.png Просмотреть файл

До После
Ширина: 181  |  Высота: 100  |  Размер: 31 KiB

Двоичные данные
graphics/logos/100px-cepa-sud.png Просмотреть файл

До После
Ширина: 44  |  Высота: 100  |  Размер: 5.4 KiB

+ 3466
- 0
paquets/qrcode/qrcode.dtx
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


+ 57
- 0
paquets/qrcode/qrcode.ins Просмотреть файл

@ -0,0 +1,57 @@
%% qrcode.ins
%% Copyright 2014 by Anders O.F. Hendrickson
%%
%% This work may be distributed and/or modified under the
%% conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%% of this license or (at your option) any later version.
%% The latest version of this license is in
%% http://www.latex-project.org/lppl.txt
%% and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
%% version 2005/12/01 or later.
%%
%% This work has the LPPL maintenance status `maintained'.
%%
%% The Current Maintainer of this work is Anders O.F. Hendrickson.
%%
%% This work consists of the files qrcode.dtx and qrcode.ins
%% and the derived file qrcode.sty.
\input docstrip.tex
\keepsilent
\usedir{tex/latex/qrcode}
\preamble
This is a generated file.
Copyright (C) 2014 by Anders Hendrickson <ahendric@cord.edu>
This work may be distributed and/or modified under the
conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
of this license or (at your option) any later version.
The latest version of this license is in
http://www.latex-project.org/lppl.txt
and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
version 2005/12/01 or later.
\endpreamble
\generate{\file{qrcode.sty}{\from{qrcode.dtx}{package}}}
\obeyspaces
\Msg{*************************************************************}
\Msg{* *}
\Msg{* To finish the installation you have to move the following *}
\Msg{* file into a directory searched by TeX: *}
\Msg{* *}
\Msg{* qrcode.sty *}
\Msg{* *}
\Msg{* To produce the documentation run the file qrcode.dtx *}
\Msg{* through LaTeX. *}
\Msg{* *}
\Msg{* Happy TeXing! *}
\Msg{* *}
\Msg{*************************************************************}
\endbatchfile

Двоичные данные
paquets/qrcode/qrcode.pdf Просмотреть файл


+ 3023
- 0
paquets/qrcode/qrcode.sty
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Просмотреть файл


Двоичные данные
shaking Просмотреть файл


Двоичные данные
shaking.hi Просмотреть файл


+ 16
- 0
shaking.hs Просмотреть файл

@ -0,0 +1,16 @@
import Development.Shake
import Development.Shake.Command
import Development.Shake.FilePath
import Development.Shake.Util
import System.FilePath.Posix
import Development.Shake.FilePath
main :: IO ()
main = shakeArgs shakeOptions{shakeFiles="_shake_build/"} $ do
want ["apunts.pdf"]
-- # latex
"apunts.pdf" *> \out -> do
let ftex = out -<.> "tex"
need [ftex, "01-portada.tex", "02-drets-d-autor.tex", "03-prefaci.tex", "04-algebra-lineal.tex", "05-geometria.tex", "06-analisi.tex", "07-probabilitat.tex", "08-apendix.tex"]
cmd "lualatex --shell-escape " [ftex];

Двоичные данные
shaking.o Просмотреть файл


Загрузка…
Отмена
Сохранить