Browse Source

versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques

master
Xavier 6 years ago
parent
commit
4379fb01f8
70 changed files with 27999 additions and 19039 deletions
 1. +9
  -0
    .hgignore
 2. +40
  -0
    01-portada.tex
 3. +36
  -0
    02-drets-d-autor.tex
 4. +17
  -0
    03-prefaci.tex
 5. +3726
  -0
    04-algebra-lineal.tex
 6. +3136
  -0
    05-geometria.tex
 7. +0
  -0
    06-analisi.tex
 8. +2386
  -0
    07-probabilitat.tex
 9. +140
  -0
    08-apendix.tex
 10. +0
  -9518
    APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.bak
 11. BIN
    APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.pdf
 12. +0
  -9518
    APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.tex
 13. +4
  -3
    README.md
 14. BIN
    _shake_build/.database
 15. BIN
    apunts.pdf
 16. +139
  -0
    apunts.tex
 17. +5902
  -0
    cc/by-individual-gros.eps
 18. +5902
  -0
    cc/cc-individual-gros.eps
 19. +0
  -0
    figs/L6KKX900.bmp
 20. +0
  -0
    figs/L6KKX901.wmf
 21. +0
  -0
    figs/L6KKX902.wmf
 22. +0
  -0
    figs/L6KKX903.wmf
 23. +0
  -0
    figs/L6KKX904.bmp
 24. +0
  -0
    figs/L6KKX905.wmf
 25. +0
  -0
    figs/L6KKX906.bmp
 26. +0
  -0
    figs/L6KKX907.wmf
 27. +0
  -0
    figs/L74WFU00.bmp
 28. +0
  -0
    figs/L74WFU01.wmf
 29. +0
  -0
    figs/L74WFU02.wmf
 30. +0
  -0
    figs/L74WFU03.wmf
 31. +0
  -0
    figs/L74WFU04.bmp
 32. +0
  -0
    figs/L74WFU05.wmf
 33. +0
  -0
    figs/L74WFU06.bmp
 34. +0
  -0
    figs/L74WFU07.wmf
 35. +0
  -0
    figs/LICENSE.md
 36. +0
  -0
    figs/LQYDMJ00.bmp
 37. +0
  -0
    figs/LQYDMK01.wmf
 38. +0
  -0
    figs/LQYDML05.wmf
 39. +0
  -0
    figs/LQYDMM06.bmp
 40. +0
  -0
    figs/LQYDMP07.wmf
 41. +0
  -0
    figs/MBC33003.wmf
 42. +0
  -0
    figs/MBC33004.wmf
 43. +0
  -0
    figs/MBC34M05.wmf
 44. +0
  -0
    figs/MBC3GE06.bmp
 45. +0
  -0
    figs/MBC9AF08.bmp
 46. +0
  -0
    figs/MBD1GC00.bmp
 47. +0
  -0
    figs/MBDIU000.wmf
 48. +0
  -0
    figs/MBFNA300.wmf
 49. +0
  -0
    figs/MGH26501.bmp
 50. +0
  -0
    figs/MIJAYE00.bmp
 51. +0
  -0
    figs/MUB5MJ01.wmf
 52. +0
  -0
    figs/MUB5O102.wmf
 53. +0
  -0
    figs/MUB5P703.wmf
 54. +0
  -0
    figs/MY0NRB01.bmp
 55. +0
  -0
    figs/MY3TXL00.wmf
 56. +0
  -0
    figs/MZRPHS00.wmf
 57. +0
  -0
    figs/MZRPQU02.bmp
 58. +0
  -0
    figs/N0UHJ200.wmf
 59. +0
  -0
    figs/N0WAIE00.wmf
 60. +0
  -0
    figs/N1CFL801.wmf
 61. BIN
    graphics/logos/100px-cepa-llevant.png
 62. BIN
    graphics/logos/100px-cepa-sud.png
 63. +3466
  -0
    paquets/qrcode/qrcode.dtx
 64. +57
  -0
    paquets/qrcode/qrcode.ins
 65. BIN
    paquets/qrcode/qrcode.pdf
 66. +3023
  -0
    paquets/qrcode/qrcode.sty
 67. BIN
    shaking
 68. BIN
    shaking.hi
 69. +16
  -0
    shaking.hs
 70. BIN
    shaking.o

+ 9
- 0
.hgignore View File

@ -0,0 +1,9 @@
syntax: glob
*.hi
*.o
*.aux
*.log
*.database
.git/*

+ 40
- 0
01-portada.tex View File

@ -0,0 +1,40 @@
\begin{titlepage}
\begin{center}
\vspace*{1cm}
\rule{\textwidth}{0.4pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
\rule{\textwidth}{1.6pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
{\Huge \textcolor{NavyBlue}{Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}
\rule{\textwidth}{1.6pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
\rule{\textwidth}{0.4pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
\textsc{Teoria i exercicis per a la preparació de les proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys}
\vfill
\vspace{0.8cm}
\vspace{4cm}
\begin{flushleft}
\large
Obra col·laborativa editada per \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{diversos autors}\\
Manacor, \today
\end{flushleft}
\bigskip
\begin{figure}[hptb]
\centering
\begin{tabular}{c c}
\includegraphics{./graphics/logos/100px-cepa-llevant.png} & \includegraphics{./graphics/logos/100px-cepa-sud.png}\\
\space & \space \\
\href{http://www.ceallevant.com}{CEPA Llevant} & \href{http://www.cepasud.cat}{CEPA Sud}
\\
\end{tabular}
\end{figure}
\vspace*{1cm}
\begin{flushright}
\qrcode[height=1.5cm]{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}
\end{flushright}
\end{center}
\end{titlepage}

+ 36
- 0
02-drets-d-autor.tex View File

@ -0,0 +1,36 @@
\section*{{\rm Drets d'autor}}
\noindent\copyright\space \the\year\space Col·laboradors del projecte \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Això vol dir, {\em essencialment}, que podeu copiar, modificar i distribuir qualsevol part de l'obra com vulgueu, sempre que en citeu la font de manera explícita, d'acord amb els termes de la llicència. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
\begin{center}
\texttt{\href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca}}.
\end{center}
\begin{center}
\includegraphics{cc/cc-individual-gros.eps}
\includegraphics{cc/by-individual-gros.eps}
\end{center}
\vfill
\section*{{\rm Informació del document}}
Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{Linux}. La revisió d'aquest document és la \directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l"))
}a. La versió del document és la:
\begin{center}
\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline -n 1 | cut -c -40"))
}
\end{center}
\bigskip
El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades és possible que hi hagi errors --- el més probable de tipus tipogràfic o gramatical. Si en detecteu algun, si us plau, aviseu-nos pel canal que considereu més oportú:
\begin{itemize}
\item \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}{Github/issues}
\item \href{mailto:somenxavier@gmail.com?subject=apunts-uib}{\tt somenxavier@gmail.com}
\end{itemize}
D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi és del nostre gust, l'incorporarem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.

+ 17
- 0
03-prefaci.tex View File

@ -0,0 +1,17 @@
\chapter*{Prefaci}
\markboth{PREFACI}{PREFACI}En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres
de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}%
tiques d'acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25
anys. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en
relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s nom\'{e}s un
manual, m\'{e}s o menys pr\`{a}ctic, d'una part del temari d'aquestes proves.
S'han deixat de costat els aspectes m\'{e}s formals propis d'un curs amb els
continguts que aqu\'{\i} es tractaran, i, per aquest motiu, qualcunes de les
definicions es presenten d'una manera intuïtiva (i m\'{e}s propera a
l'alumne).
D'altra banda, nom\'{e}s es necessari un coneixement de matem\`{a}tiques
elementals (operacions amb els diferents tipus de n\'{u}meros, resoluci\'{o}
d'equacions de primer i segon grau,...) per poder seguir aquestes notes.

+ 3726
- 0
04-algebra-lineal.tex
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 3136
- 0
05-geometria.tex
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 0
- 0
06-analisi.tex View File


+ 2386
- 0
07-probabilitat.tex
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 140
- 0
08-apendix.tex View File

@ -0,0 +1,140 @@
\appendix
\chapter{Ap\`{e}ndix}
Aqu\'{\i} es fa un recordatori de qualcuns continguts de matem\`{a}tiques
elementals.
\section{Operacions amb n\'{u}meros}
\subsection{Sumes i restes}
Si en una expressi\'{o} nom\'{e}s hi apareixen sumes i/o restes de n\'{u}%
meros sencers, el valor final d'aquesta expressi\'{o} es calcula de la seg%
\"{u}ent manera:
\begin{enumerate}
\item es sumen per separat el n\'{u}meros positius i els n\'{u}meros
negatius,
\item es resten els resultats de l'apartat anterior i es posa el signe del
que tengui major valor absolut.
\end{enumerate}
\begin{example}
\begin{equation*}
-2+8-15-3+7=15-20=-5
\end{equation*}
\end{example}
\subsection{Producte i quocient de dos n\'{u}meros}
Per multiplicar o dividir \textit{dos} n\'{u}meros es segueix la seg\"{u}ent
regla: si els dos n\'{u}meros tenen el mateix signe, el resultat del
producte o de la divisi\'{o} \'{e}s positiu, i si els dos n\'{u}meros tenen
signes diferents, el resultat \'{e}s negatiu.
\begin{example}
\begin{equation*}
-2\cdot \left( -3\right) =6
\end{equation*}%
\begin{equation*}
20:\left( -4\right) =-5
\end{equation*}
\end{example}
\section{Equacions de primer grau}
Per resoldre una equaci\'{o} de primer grau es segueixen les passes de
l'exemple seg\"{u}ent:
\begin{example}
Resol l'equaci\'{o}%
\begin{equation*}
5x-\frac{3x+1}{8}=x+\frac{5x-3}{4}-\frac{3}{2}
\end{equation*}
\begin{tabular}{ll}
\textbf{Primer} & $\dfrac{5x}{1}-\dfrac{3x+1}{8}=\dfrac{x}{1}+\dfrac{5x-3}{4}%
-\dfrac{3}{2}$ \\
& \\
\textbf{Segon} & $m.c.m.\left( 8,4,2\right) =8$ \\
& \\
\textbf{Tercer} & $40x-1\cdot \left( 3x+1\right) =8x+2\cdot \left(
5x-3\right) -12$ \\
& \\
\textbf{Quart} & $40x-3x-1=8x+10x-6-12$ \\
& \\
\textbf{Cinqu\`{e}} & $40x-3x-8x-10x=-6-12+1$ \\
& \\
\textbf{Sis\`{e}} & $19x=-17$ \\
& \\
\textbf{Set\`{e}} & $x=\dfrac{-17}{19}$%
\end{tabular}
\end{example}
\section{Equacions de segon grau}
Les equacions de segon grau s\'{o}n de la forma%
\begin{equation*}
ax^{2}+bx+c=0,\text{ amb }a\neq 0
\end{equation*}%
La soluci\'{o} d'aquestes equacions es calcula amb la seg\"{u}ent f\'{o}%
rmula:%
\begin{equation*}
x=\frac{-b\pm \sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
\end{equation*}
\begin{example}
La soluci\'{o} de l'equaci\'{o} $x^{2}-5x+6=0$ \'{e}s%
\begin{eqnarray*}
x &=&\frac{-\left( -5\right) \pm \sqrt{\left( -5\right) ^{2}-4\cdot 1\cdot 6}%
}{2\cdot 1}=\frac{5\pm \sqrt{25-24}}{2}=\frac{5\pm \sqrt{1}}{2} \\
&& \\
&=&\frac{5\pm 1}{2}=\left\{
\begin{array}{c}
\frac{5+1}{2}=\frac{6}{2}=3 \\
\\
\frac{5-1}{2}=\frac{4}{2}=2%
\end{array}%
\right.
\end{eqnarray*}
\end{example}
Les equacions incompletes de segon grau, \'{e}s a dir, aquelles en les quals
$b=0$ o $c=0$ -o tots dos valen zero- es poden resoldre d'una altra manera:
\begin{example}
\begin{equation*}
-3x^{2}+12=0;\text{ }-3x^{2}=-12;\text{ }x^{2}=\frac{-12}{-3}=4;\text{ }%
x=\pm \sqrt{4}=\pm 2
\end{equation*}
\end{example}
\begin{example}
\begin{equation*}
2x^{2}-5x=0;\text{ }x\left( 2x-5\right) =0\text{ }\left\{
\begin{array}{l}
x=0 \\
\\
2x-5=0;\text{ }x=\frac{5}{2}%
\end{array}%
\right.
\end{equation*}
\end{example}
\section{Extracci\'{o} de factor com\'{u}}
El factor com\'{u} d'una expressi\'{o} pot ser un n\'{u}mero, una lletra, o b%
\'{e} ambdues coses:
\begin{example}
\begin{eqnarray*}
-8+12-6+2 &=&2\cdot \left( -4+6-3+1\right) \\
&& \\
-x^{5}+4x^{3}-x^{2} &=&x^{2}\cdot \left( -x^{3}+4x-1\right) \\
&& \\
5x^{6}-10x^{4}-15x^{3} &=&5x^{3}\cdot \left( x^{3}-2x-3\right)
\end{eqnarray*}
\end{example}

+ 0
- 9518
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.bak
File diff suppressed because it is too large
View File


BIN
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.pdf View File


+ 0
- 9518
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.tex
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 4
- 3
README.md View File

@ -4,10 +4,11 @@ En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB
# Autoria #
* Xisco
* Xavier Bordoy
L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els [col·laboradors](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col%C2%B7laboradors) d'aquest projecte.
Qualsevol persona que contribueix el projecte està d'acord tàcitament amb la llicència emprada en l'obra.
# Drets d'autor #
Els continguts d'aquest repositori, <span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys</span>, estan subjectes a la llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Reconeixement de Creative Commons 4.0</a>, llevat que s'hi indiqui el contrari.
Els continguts d'aquest repositori, <span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys</span>, estan subjectes a la llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Reconeixement de Creative Commons 4.0</a>, llevat que s'hi indiqui el contrari.

BIN
_shake_build/.database View File


BIN
apunts.pdf View File


+ 139
- 0
apunts.tex View File

@ -0,0 +1,139 @@
\documentclass[a4paper,11pt]{book}
% Language
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{catalan}
% Links
\usepackage[unicode=true]{hyperref}
% Colour
\usepackage[usenames,dvipsnames,svgnames,table]{xcolor}
% Headers
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{titlesec}
% Time
\usepackage{datetime}
% Graphics
\usepackage{graphicx}
% AMS packages
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
% Units
\usepackage{units}
% Tables
\usepackage{array}
% QR code
\usepackage{qrcode}
% Theorems (amsthm options)
\newtheorem{theorem}{Teorema}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Corol·lari}
\newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Proposició}
\newtheorem{algorithm}{Algorisme}
\newtheorem{claim}{Observació}
\newtheorem{condition}{Condició}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definition}{Definició}
\newtheorem{example}{Exemple}
\newtheorem{notation}{Notació}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{exercise}{Exercici}
\newtheorem{remark}{Nota}
\newtheorem{solution}{Solució}
% URL settings (hyperref options)
\hypersetup{
colorlinks=true,
linkcolor=blue,
filecolor=blue,
urlcolor=blue,
pdftitle={Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys},
pdfauthor = {Xavier Bordoy},
}
\urlstyle{same}
% Page headings styles (fancyhdr options)
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\renewcommand{\headrulewidth}{1pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\fancyhead[LO]{\textit{\nouppercase{\leftmark}}}
\fancyhead[RE]{\textit{\nouppercase{\rightmark}}}
\fancyhead[RO,LE]{\thepage}
%os.resultof("sha256sum \jobname.tex | cut -c -5"))})}, \today)}
% Headers options (titlesec)
\definecolor{headingcolor}{cmyk}{1,0.5431,0,0.5451}
\titleformat
{\chapter} % command
[hang] % shape
{\huge} % format
{\color{headingcolor}\it\bfseries\LARGE\thechapter} % label
{1ex} % sep
{
\centering
\\
\color{headingcolor}
} % before-code
[
\vspace{5cm}
] % after-code
\titleformat{\section}
{\color{headingcolor}\normalfont\Large\selectfont}{\thesection}{1em}{}
\titleformat{\subsection}
{\color{headingcolor}\normalfont\large\selectfont}{\thesubsection}{1em}{}
\titleformat{\subsubsection}
{\color{headingcolor}\bfseries\selectfont}{\thesubsubsection}{1em}{}
%Why?
\setcounter{MaxMatrixCols}{10}
% Start the document
\begin{document}
% Cover
\include{01-portada}
% Copyright
\newpage
\thispagestyle{empty}
\include{02-drets-d-autor}
% Table of Contents
\newpage
\tableofcontents
% Preface
\include{03-prefaci}
% Àlgebra linela
\include{04-algebra-lineal}
% Geometria
\include{05-geometria}
% Anàlisi
% \include{06-analisi}
% Probabilitat
\include{07-probabilitat}
\end{document}

+ 5902
- 0
cc/by-individual-gros.eps
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 5902
- 0
cc/cc-individual-gros.eps
File diff suppressed because it is too large
View File


L6KKX900.bmp → figs/L6KKX900.bmp View File


L6KKX901.wmf → figs/L6KKX901.wmf View File


L6KKX902.wmf → figs/L6KKX902.wmf View File


L6KKX903.wmf → figs/L6KKX903.wmf View File


L6KKX904.bmp → figs/L6KKX904.bmp View File


L6KKX905.wmf → figs/L6KKX905.wmf View File


L6KKX906.bmp → figs/L6KKX906.bmp View File


L6KKX907.wmf → figs/L6KKX907.wmf View File


L74WFU00.bmp → figs/L74WFU00.bmp View File


L74WFU01.wmf → figs/L74WFU01.wmf View File


L74WFU02.wmf → figs/L74WFU02.wmf View File


L74WFU03.wmf → figs/L74WFU03.wmf View File


L74WFU04.bmp → figs/L74WFU04.bmp View File


L74WFU05.wmf → figs/L74WFU05.wmf View File


L74WFU06.bmp → figs/L74WFU06.bmp View File


L74WFU07.wmf → figs/L74WFU07.wmf View File


LICENSE.md → figs/LICENSE.md View File


LQYDMJ00.bmp → figs/LQYDMJ00.bmp View File


LQYDMK01.wmf → figs/LQYDMK01.wmf View File


LQYDML05.wmf → figs/LQYDML05.wmf View File


LQYDMM06.bmp → figs/LQYDMM06.bmp View File


LQYDMP07.wmf → figs/LQYDMP07.wmf View File


MBC33003.wmf → figs/MBC33003.wmf View File


MBC33004.wmf → figs/MBC33004.wmf View File


MBC34M05.wmf → figs/MBC34M05.wmf View File


MBC3GE06.bmp → figs/MBC3GE06.bmp View File


MBC9AF08.bmp → figs/MBC9AF08.bmp View File


MBD1GC00.bmp → figs/MBD1GC00.bmp View File


MBDIU000.wmf → figs/MBDIU000.wmf View File


MBFNA300.wmf → figs/MBFNA300.wmf View File


MGH26501.bmp → figs/MGH26501.bmp View File


MIJAYE00.bmp → figs/MIJAYE00.bmp View File


MUB5MJ01.wmf → figs/MUB5MJ01.wmf View File


MUB5O102.wmf → figs/MUB5O102.wmf View File


MUB5P703.wmf → figs/MUB5P703.wmf View File


MY0NRB01.bmp → figs/MY0NRB01.bmp View File


MY3TXL00.wmf → figs/MY3TXL00.wmf View File


MZRPHS00.wmf → figs/MZRPHS00.wmf View File


MZRPQU02.bmp → figs/MZRPQU02.bmp View File


N0UHJ200.wmf → figs/N0UHJ200.wmf View File


N0WAIE00.wmf → figs/N0WAIE00.wmf View File


N1CFL801.wmf → figs/N1CFL801.wmf View File


BIN
graphics/logos/100px-cepa-llevant.png View File

Before After
Width: 181  |  Height: 100  |  Size: 31 KiB

BIN
graphics/logos/100px-cepa-sud.png View File

Before After
Width: 44  |  Height: 100  |  Size: 5.4 KiB

+ 3466
- 0
paquets/qrcode/qrcode.dtx
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 57
- 0
paquets/qrcode/qrcode.ins View File

@ -0,0 +1,57 @@
%% qrcode.ins
%% Copyright 2014 by Anders O.F. Hendrickson
%%
%% This work may be distributed and/or modified under the
%% conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%% of this license or (at your option) any later version.
%% The latest version of this license is in
%% http://www.latex-project.org/lppl.txt
%% and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
%% version 2005/12/01 or later.
%%
%% This work has the LPPL maintenance status `maintained'.
%%
%% The Current Maintainer of this work is Anders O.F. Hendrickson.
%%
%% This work consists of the files qrcode.dtx and qrcode.ins
%% and the derived file qrcode.sty.
\input docstrip.tex
\keepsilent
\usedir{tex/latex/qrcode}
\preamble
This is a generated file.
Copyright (C) 2014 by Anders Hendrickson <ahendric@cord.edu>
This work may be distributed and/or modified under the
conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
of this license or (at your option) any later version.
The latest version of this license is in
http://www.latex-project.org/lppl.txt
and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
version 2005/12/01 or later.
\endpreamble
\generate{\file{qrcode.sty}{\from{qrcode.dtx}{package}}}
\obeyspaces
\Msg{*************************************************************}
\Msg{* *}
\Msg{* To finish the installation you have to move the following *}
\Msg{* file into a directory searched by TeX: *}
\Msg{* *}
\Msg{* qrcode.sty *}
\Msg{* *}
\Msg{* To produce the documentation run the file qrcode.dtx *}
\Msg{* through LaTeX. *}
\Msg{* *}
\Msg{* Happy TeXing! *}
\Msg{* *}
\Msg{*************************************************************}
\endbatchfile

BIN
paquets/qrcode/qrcode.pdf View File


+ 3023
- 0
paquets/qrcode/qrcode.sty
File diff suppressed because it is too large
View File


BIN
shaking View File


BIN
shaking.hi View File


+ 16
- 0
shaking.hs View File

@ -0,0 +1,16 @@
import Development.Shake
import Development.Shake.Command
import Development.Shake.FilePath
import Development.Shake.Util
import System.FilePath.Posix
import Development.Shake.FilePath
main :: IO ()
main = shakeArgs shakeOptions{shakeFiles="_shake_build/"} $ do
want ["apunts.pdf"]
-- # latex
"apunts.pdf" *> \out -> do
let ftex = out -<.> "tex"
need [ftex, "01-portada.tex", "02-drets-d-autor.tex", "03-prefaci.tex", "04-algebra-lineal.tex", "05-geometria.tex", "06-analisi.tex", "07-probabilitat.tex", "08-apendix.tex"]
cmd "lualatex --shell-escape " [ftex];

BIN
shaking.o View File


Loading…
Cancel
Save