Browse Source

Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16)

tags/v2.4.10^0
Xavier B. 3 months ago
parent
commit
1fb857d853
3 changed files with 17 additions and 10 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +16
  -9
    05-geometria.tex
 3. BIN
    apunts.pdf

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -50,7 +50,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent
Mathematics Subject Classification (2010):
97-01, 97A10

La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.9}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.5.0-pre}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.linuxfoundation.org/}{GNU/Linux} (\href{https://artixlinux.org/}{Artix Linux}). La revisió d'aquest document és la número \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(math.floor(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1))
}}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:


+ 16
- 9
05-geometria.tex View File

@@ -1703,15 +1703,22 @@ Donats els vectors $\vec{a},\vec{b}$ i $\vec{c}$ i el nombre $k$ qualssevol, el
% Generat amb TikZ
\definecolor{qqzzcc}{rgb}{0.,0.6,0.8}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(0,0) rectangle (9,4.5);
\fill[color=qqzzcc,fill=qqzzcc,fill opacity=0.05] (0.5,1.2) -- (3.,4.) -- (8.5,2.8) -- (6.,0.) -- cycle;
\draw [->] (0.5,1.2) -- (3.,4.);
\draw [->] (0.5,1.2) -- (6.,0.);
\draw (0.58,2.86) node[anchor=north west] {$\overrightarrow{u}$};
\draw (2.98,0.58) node[anchor=north west] {$\overrightarrow{v}$};
\draw [color=qqzzcc] (3.,4.)-- (8.5,2.8);
\draw [color=qqzzcc] (8.5,2.8)-- (6.,0.);
\draw (3.72,2.32) node[anchor=north west] {$\vert \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} \vert$};
\coordinate (A) at (0,1);
\coordinate (B) at (3,4);
\coordinate (C) at (9,3);
\coordinate (D) at (6,0);
% punt mitjà de A i B
\coordinate (M1) at (1.5,2.5);
% punt mijtà de A i D
\coordinate (M2) at (3,0.5);
\fill[color=qqzzcc,fill=qqzzcc,fill opacity=0.05] (A) -- (B) -- (C) -- (D) -- cycle;
\draw [->] (A) -- (B);
\draw [->] (A) -- (D);
\draw (M1) node[anchor=south east] {$\overrightarrow{u}$};
\draw (M2) node[anchor=north west] {$\overrightarrow{v}$};
\draw [color=qqzzcc] (B)-- (C);
\draw [color=qqzzcc] (C)-- (D);
\draw (3.72,2.32) node[anchor=north west] {$\vert \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} \vert$};
\end{tikzpicture}
% Needed \protect http://www.latex-community.org/forum/viewtopic.php?f=44&t=4475
\caption{Àrea del paral·lelogram determinat pels vectors $\protect\overrightarrow{u}$ i $\protect\overrightarrow{v}$}


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save