Browse Source

correcció d'un error a la solució de l'exercici de factorització de polinomis, afegit un apartat més

master
Xavier B. 4 months ago
parent
commit
0f15ac7311
2 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      08-apendix.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 1
- 1
08-apendix.tex View File

@ -693,7 +693,7 @@ Llavors, hem de muiltiplicar per 6. D'aquesta manera, la factorització final é
\end{enumerate}
\end{exercise}
\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $(x - 1) (x + 2) (x - 3)$, \item $(x - 1) (x^2 + 9)$, \item $15 x (x - \frac{1}{3}) (x + 2)$, \item $3x(x-2)(x+1)$, \item $2(x-1)(x^2-2)(x+3)$, \item $-(x-1)(x+2)(x-2)$, \item $-5 (x- \sqrt{2})^2 (x+\sqrt{2})^2$ (resoleu l'equació biquadrada $-5t^2 + 20t -20 =0$), \item $3 (x - 2) x (x - 3) (x + 3)$ \end{enumerate*} \end{solution*}
\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $(x - 1) (x + 2) (x - 3)$, \item $2(x - 1) (x + 2) (x - 3)$, \item $(x - 1) (x^2 + 9)$, \item $15 x (x - \frac{1}{3}) (x + 2)$, \item $3x(x-2)(x+1)$, \item $2(x-1)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x+3)$, \item $-(x-1)(x+2)(x-2)$, \item $-5 (x- \sqrt{2})^2 (x+\sqrt{2})^2$ (resoleu l'equació biquadrada $-5t^2 + 20t -20 =0$), \item $3 (x - 2) x (x - 3) (x + 3)$ \end{enumerate*} \end{solution*}

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save